La Paeria presenta la proposta de nou reglament de l’aigua potable de Lleida

El document, que encara està en fase d’informació pública prèvia a l’aprovació del ple, estableix les relacions entre el prestador del servei i els usuaris i promou l’ús racional de l’aigua

L’Ajuntament de Lleida ha organitzat avui una jornada de presentació pública de la proposta de reglament d’abastament de l’aigua potable a Lleida, que actualment es troba en fase de proposta i d’informació pública prèvia a la seva aprovació en el ple municipal.

El regidor d’Hàbitat Rural i Sostenibilitat, Joan Queralt, que ha participat en l’acte, ha destacat que l’objecte d’aquest document és regular les relacions entre el prestador del servei i els seus usuaris, assenyalant els drets i obligacions bàsiques de cada una de les parts. Entre els aspectes ambientals que preveu s’hi contempla que els usuaris han d’utilitzar l’aigua amb criteris d’estalvi, eficiència i ús racional i que tenen dret a disposar de l’aigua en condicions higièniques i sanitàries adequades.

El reglament garanteix l’abastament d’aigua potable per al consum al terme municipal de Lleida sense fixar cap modalitat de gestió del servei, que actualment es presta de forma indirecta a través de l’empresa Aqualia.

La necessitat d’aquest reglament ve determinada per l’adaptació als canvis experimentats per l’abastament d’aigua en els últims anys, per tal d’optimitzar els recursos hídrics del municipi, millorar la prestació del servei amb criteris d’eficiència, sostenibilitat i servei públic, així com per fixar el marc jurídic que ha de regular-lo.

Així, estableix, entre altres qüestions, les condicions de contractació del servei; com han de fer-se les connexions en funció dels diferents usos de l’aigua (domèstic, comercial, industrial, municipal i especial); els diferents tipus de comptadors; com ha de fer-se la lectura del consum i la facturació; el règim d’inspecció, sancions i reclamacions; i les mesures excepcionals a aplicar en casos excepcionals o d’emergència per sequera, com la prohibició d’omplir piscines, estanys i fonts privades o la limitació de l’ús de l’aigua per la refrigeració o la neteja de carrers.

També s’estableixen les condicions i el procediment per la suspensió del subministrament. Pel que a les persones físiques i famílies que es trobin en situació de risc d’exclusió, el mateix reglament contempla, com ja s’aplica actualment, l’obligació de procedir en cas d’impagament segons determina la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i a l’empara de la llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya.

L’elaboració d’aquest reglament ha comptat amb la participació de forma transversal de diferents departaments municipals, com són els de Medi Ambient, Obres i Infraestructures, Consum, Serveis Personals, Serveis Urbans i l’Àrea Jurídica.