Pueyo recupera l’autorització de despesa de la partida de manteniment d’edificis

El paer en cap encarrega també l’elaboració d’un codi ètic de la Paeria

El paer en cap, Miquel Pueyo, ha recuperat l’autorització de despesa de la partida de manteniment d’edificis. Un informe signat per l’àrea del Govern d’Entesa “la Lleida Valenta” -integrada per les regidories de Participació i Lluita contra la corrupció i de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional- arran d’una pregunta del PSC al ple de 30 de desembre de 2020, conclou que s’observen anomalies en tres contractes de la regidoria d’Esports si bé no incompleixen la Llei de Contractes del Sector Públic.

“Com a persona, des de sempre, i ara com a alcalde, estic íntimament compromès amb la transparència i amb l’ètica pública. Reitero la meva intenció de garantir-les en l’àmbit de la Paeria”, ha afirmat Pueyo. Per aquest motiu, el paer en cap, d’acord amb les recomanacions de l’informe signat per Elena Ferre i Jordina Freixanet, encarrega al Coordinador General i Econòmic “l’oportuna emissió d’una instrucció específica als tècnics de l’àmbit d’esports i d’urbanisme sobre els recordatoris de la correcta tramitació de la contractació administrativa.

També que s’implementi el registre únic, voluntari i municipal d’empreses que podran ser comunicades per enviar els pressupostos al qual fa referència l’article 37.4 de les Bases d’Execució del pressupost municipal. Així mateix, i relacionat amb l’anterior, caldria analitzar la possibilitat d’implementar un procediment d’homologació d’empreses que puguin treballar per l’Ajuntament de Lleida quan s’hagin d’atendre despeses relacionades amb diferents tipologies de contractes.”

Així mateix, “que en el supòsit de contractes menors de més de 3.000€ (IVA exclòs) en els quals s’inviten a diferents empreses a participar, l’òrgan instructor verifiqui sempre que les empreses que cal convidar tenen plena capacitat de licitar i les dades són actualitzades i correctes i, finalment, que s’habiliti un mecanisme que permeti saber, en tot moment, quin és l’import facturat per una empresa a l’Ajuntament de Lleida per tal de poder controlar els límits que es fixin oportunament tramitats per diferents centres gestors”.

Pueyo remarca que “com a alcalde, recupero l’autorització i el control de la despesa d’aquesta partida” com a resposta a les conclusions de l’informe.