Xavier Eritja exigeix una bonificació obligatòria del 95% per les Comunitats de Regants

El Grup d’Esquerra Republicana al Congrés vol evitar, amb aquesta mesura, que els agricultors sofreixin una doble càrrega impositiva que posaria en risc, en molts casos, la viabilitat de les explotacions agràries de regadiu

El diputat, Xavier Eritja, ha registrat aquest divendres, com a portaveu d’Esquerra Republicana a la Comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Congrés, una proposició no de llei que permeti poder incorporar les Comunitats de Regants com a mereixedores de bonificació obligatòria en les valoracions cadastrals dels bens rústics. D’aquesta manera, la formació republicana vol esmenar el greuge produït pel Procediment per a la Regulació Cadastral 2013-2016 que ha donat com a resultat un alt valor cadastral per als bens de les Comunitats de Regants, així como la conseqüent obligatorietat del pagament de l’Impost de Bens Immobles (IBI)
Segons informa Eritja, les Comunitats de Regants ja han rebut per part de les Gerències Cadastrals “propostes de resolució d’acords d’alteració de les quals es dedueix una modificació dels criteris  que afecta les infraestructures indispensables per al regadiu com bassals, estacions de bombeig o estacions de filtratge”.
Això significaria que aquestes instal·lacions que actualment no tenien assignat un valor cadastral i estaven exempts del pagament de l’IBI sota l’epígraf d’elements indispensables per a l’explotació agrària en una parcel·la rústica, “passarien a tenir un valor cadastral i se’ls aplicarà l’impost corresponent donant com a resultat un important increment de costos per als regants i el fet de que es carregui l’agricultor amb una doble imposició ja que es pagaria per ser regadiu i per participar de les infrestructures per a poder-ho ser, fet que posaria en risc, en molts casos la viabilitat de l’aquestes explotacions agràries”.
El diputat republicà demanarà a la Comissió d’Agricultura de la cambra baixa que repari el que considera un “oblit més que evident” en el redactat del punt tercer de l’article 73 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que “concedeix el dret a una bonificació del 95% de la qota íntegra i, si és el cas el recàrrec de l’impost als bens rústics de les Cooperatives Agràries i d’explotació comunitària al qual caldria afegir-hi les Comunitats de Regants, com a entitats mereixedores de bonificació obligatòria”.
De la mateixa manera, Eritja ha tornat a insistir, com ha mantingut sempre Esquerra Republicana, en el fet què “es poc raonable posar cada any els Ajuntaments en la tessitura d’aplicar o no una bonificació i decidir en quin percentatge perquè podria provocar greuges comparatius entre les diferents Corporacions Municipals i provocar a més una situació d’incertesa en les pròpies Comunitats de Regants que no podran redactar els seus pressupostos fins a conèixer la decisió de l’Ajuntament pel que fa referència a les esmentades bonificacions”.