La Paeria mantindrà les tarifes del servei de taxi per a aquest any

El ple municipal desestimarà les propostes d’augment de preus plantejades per les cooperatives, tenint en compte que l’evolució a la baixa dels costos del sector el 2020 i la decisió de la Comissió de Preus de Catalunya

El pròxim ple municipal acordarà mantenir inalterades les tarifes del servei d’autotaxi per a l’any 2021, tot desestimant les peticions d’increments plantejades per les associacions Tele Ràdio Taxi Lleida i Lo Teu Taxi.

La comissió per les polítiques de gestió del Govern Obert, Economia i Participació presentarà aquest divendres el seu dictamen sobre aquesta proposta d’increment de tarifes, que resol mantenir els preus, tenint en compte l’evolució negativa de les despeses del sector (costos laborals, combustible i IPC general) durant l’any anterior i que la Comissió de Preus de Catalunya va acordar no aprovar cap augment mitjà de tarifes pel 2021. El departament de Mobilitat de l’Ajuntament també ha emès un informe desfavorable a la proposta d’augment de tarifes presentada.

A banda de la proposta general d’increment de tarifes per a l’any 2021 presentada per les dues cooperatives, Lo Teu Taxi també va presentar una segona proposta d’arrodoniment de tarifes que també serà desestimada. La proposta, si es considera amb les ponderacions adequades per a cada concepte, hauria suposat un increment de tarifes.

L’associació plantejava encarir dos cèntims el concepte de recollida per trucada en horari diürn (que es cobra de forma generalitzada a tothom que demana un taxi per telèfon) mentre que es reduïa en dos cèntims el cost per transport d’animal domèstic (que es cobra en pocs casos). També es plantejava un augment de la percepció mínima en horari nocturn d’un cèntim i una reducció de dos cèntims del cost de recollida per trucada a la nit.

A més, cal tenir en compte que els taxímetres ja cobren arrodonint a múltiples de 5 cèntims, segons l’ordre TES/2018. D’aquesta manera, a la pràctica els cèntims no dificulten ja ara el retorn del canvi.

Nou procediment per l’actualització de tarifes

La Paeria ha aprovat un protocol que facilitarà la presa de decisions per a les actualitzacions de les tarifes d’auto-taxi, ja que permetrà que les propostes de les associacions siguin revisades anualment, seguint els indicadors que estableixin l’Ajuntament i la Generalitat. Caldrà que presentin la seva petició abans de l’1 de desembre de cada any, sobre la qual emetran informe els departaments municipals de Concessions i Mobilitat.

Seguidament es negociarà amb les associacions per tal d’intentar consensuar la modificació de tarifes, dins dels marges fixats pels informes. Si hi ha acord, les associacions presentaran la nova proposta en els termes establerts i si no és així serà l’Ajuntament qui tramitarà la seva proposta. La comissió informativa d’assumptes econòmics n’haurà de fer un dictamen que s’elevarà al ple per la seva aprovació definitiva, prèvia a la seva tramesa a la Comissió de Preus de Catalunya.

D’altra banda, l’Ajuntament de Lleida també ha congelat les tarifes del transport públic urbà per a l’any 2021.