Oberta la consulta pública prèvia de l’ordenança reguladora de la llar d’infants de Cubelles

Es poden presentar propostes a la normativa fins al 18 d'agost

L’Ajuntament de Cubelles ha obert la preceptiva consulta prèvia a l’aprovació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de la llar d’infants del municipi de Cubelles, d’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

L’Ajuntament de Cubelles considera necessari, dins del procés previ a la licitació del contrate de concessió del servei, derogar l’ordenança fiscal número 27 reguladora del preu públic per a la prestació del servei de la llar d’infants i aprovar una nova ordenança reguladora del servei municipal de llar d’infants atès que la contraprestació econòmica té la consideració de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. L’aprovació d’una nova ordenança es contempla com a conseqüència de la naturalesa jurídica de la prestació del servei de la llar d’infants municipal, atès que no es presta directament pel propi Ajuntament, és de contraprestació no tributària i s’ha de
procedir a la tramitació de la corresponent ordenança no fiscal.

Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Cubelles, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions fins al 18 d’agost, omplint el formulari.