El Consell Comarcal del Garraf aprova la nova organització per la legislatura 2019-2023

L’estructura contempla quatre grans àrees de gestió: Serveis generals i organització; Cultura, patrimoni, ocupació i esports; Ordenació territorial i habitatge i Serveis a les persones

Imatge del Ple del Consell Comarcal del Garraf. Cedida

Al ple extraordinari del Consell Comarcal del Garraf, s’ha donat compte dels decrets de presidència relatius a l’organització institucional per la legislatura 2019-2023. L’estructura política proposada pel nou govern de l’ens comarcal, presidit per Abigail Garrido Tinta i format pels grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Junts per Catalunya -Junts, inclou quatre vicepresidències que substituiran la presidència en cas d’absència, malaltia, vacant o impediment, i aniran a càrrec de Robert Monzonis (Junts), Marta Verdejo (PSC), Luis Miguel García (PSC) i Jaume Carol (Junts).

Durant la sessió plenària també s’ha fet el nomenament dels consellers i les conselleres que integraran la Junta de Govern sota la presidència d’Abigail Garrido (PSC): Mònica Gallardo Montornés (Junts), Teresa Llorens Carbonell (PSC), Robert Monzonis Gómez (Junts), Marta Verdejo Sánchez (PSC), Luis Miguel García Alcaraz (PSC), Jaume Carol i Roldán (Junts), Blanca Albà i Pujol (Junts), Renata Bedós Stout (PSC), Francisco José Perona Jiménez (PSC) i Nelson Araujo Ozuna (PSC).

L’organigrama polític i de gestió del Consell Comarcal del Garraf inclou dues conselleries adjuntes a la presidència a càrrec de Mònica Gallardo Montornés (Junts) i Teresa Llorens (PSC). L’estructura del Consell Comarcal del Garraf contempla quatre àrees de gestió, que comptaran amb la representació de diversos consellers i conselleres a la presidència i vicepresidència, així com a les conselleries delegades:

Àrea de Serveis Generals i Organització

Presidència de l’Àrea: Blanca Albà i Pujol
Vicepresidència de l’Àrea: Francisco José Perona Jiménez
Conselleria delegada de Recursos Humans i Organització: Blanca Albà i Pujol
Conselleria delegada d’Hisenda i Atenció Ciutadana: Mònica Gallardo Montornés.
Conselleria delegada de Comunicació i Tecnologies de la Informació: Renata Bedós Stout.
Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

Presidència de l’Àrea: Robert Monzonis Gómez
Vicepresidència de l’Àrea: Juan Luis Ruiz López
Conselleria delegada d’Ocupació, Empresa, Inserció Laboral i Promoció Econòmica – Node Garraf: Luis Miguel García Alcaraz
Conselleria delegada de Cultura i Esports: Robert Monzonis Gómez
Conselleria delegada de Patrimoni: Teresa Llorens Carbonell
Àrea de Serveis a les Persones

Presidència de l’Àrea: Renata Bedós Stout
Vicepresidència de l’Àrea: Joan González Escofet
Conselleria delegada d’Ensenyament, Convivència, Ciutadania i Joventut: Gisela Vargas Reyes
Conselleria delegada Gent Gran, Igualtat, Feminisme i LGTBI: Nelson Araujo Ozuna
Conselleria delegada de Serveis Socials i Cooperació: Mònica Gallardo Montornés
Conselleria delegada de Salut i Consorci Sanitari: Francisca Carrasquilla Cuadrado
Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge

Presidència de l’Àrea: Marta Verdejo Sánchez
Vicepresidència de l’Àrea: Rosa Huguet i Sugranyes
Conselleria delegada de Planejament i Projectes Europeus: Francisco José Perona Jiménez
Conselleria delegada d’Habitatge: Xavier Roig Juan
Conselleria delegada de Medi Ambient i Agricultura: Jaume Carol i Roldán
Al la sessió plenària també s’ha aprovat el calendari de sessions, amb vots a favor del PSC, Junts, Som VNG, Ciutadans i En Comú Guanyem i abstencions d’ERC, CUP i Construïm. Els plens de caràcter ordinari es fan habitualment el tercer dijous dels mesos senars; les sessions ordinàries de la Junta de Govern es convocaran amb caràcter quinzenal i tindran lloc els dimecres alterns de cada mes, les Comissions Informatives i la Junta de Portaveus es realitzaran els dijous, una setmana abans de la celebració de la sessió plenària.

Igualment, s’ha donat compte de la constitució dels grups polítics comarcals i se n’han nomenat els portaveus: Juan Luis Ruiz, Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya; Adrià Guevara i Figueras, Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM; Mònica Gallardo Montornés, Grup comarcal Junts per Catalunya – Junts; Erica Quintero Ultrarán, Grup comarcal Ciutadans – Partido de la Ciutadania; Marta Guinda Camps, Grup comarcal CUP-AMUNT; Esther Rodríguez i Maldonado, Grup comarcal Construïm, Narcís Pineda i Oliva, Grup comarcal d’En Comú Guanyem i Ester Franco Siles, Grup comarcal SOM VNG.

De la mateixa manera, s’ha aprovat la creació de la Comissió Executiva del Consell Comarcal del Garraf amb vots a favor PSC, Junts i Ciutadans, vots en contra de la CUP i abstencions d’ERC, En Comú Guanyem, Construïm i SOM VNG. Aquesta comissió farà el seguiment i la coordinació de les actuacions i projectes comarcals, amb caràcter estable, integrada per presidència, vicepresidències i conselleries adjuntes a presidència. Així mateix, s’han aprovat les comissions de coordinació de les àrees de gestió. Les sessions de la comissió executiva i de les comissions de coordinació tindran caràcter quinzenal.

També s’han aprovat les assignacions dels representants de cada grup polític i les dietes dels conselleres i conselleres per assistència a plens i reunions, amb vots a favor de PSC, Junts i Ciutadans, vots en contra de la CUP, ERC, Som VNG, Construïm i abstenció d’En Comú Guanyem. L’aportació per cada grup polític està fixada en 205,20 € al mes i l’assignació proporcional per nombre de membres dels grups és de 85,5 € al mes per conseller/a. El règim de dietes dels consellers i conselleres per l’any 2019 contempla les següents despeses: 250 € per assistència al ple, 85 € per assistència a les comissions informatives; 85 € per assistència a la junta de portaveus, 150 € per assistència a les juntes de govern, 200 € per assistència a la comissió executiva i 85 € per assistència a la comissió de coordinació de les àrees.

Al ple s’ha aprovat el nomenament de la gerent, Mila Arcarons i Oferil, que ja havia ocupat aquest càrrec durant les anteriors dues legislatures, amb una retribució de cinquanta-quatre mil tres-cents cinquanta-sis euros amb setanta-nou cèntims (54.356,79 €) bruts anuals. La votació d’aquest punt ha estat: vots a favor PSC, Junts i Ciutadans, vots en contra de la CUP i SOM VNG i abstencions d’En Comú Guanyem, Construïm i ERC.

Finalment, s’ha aprovat la designació dels consellers i les conselleres que ostentaran la representació del Consell Comarcal del Garraf en diversos òrgans col·legiats amb vots a favor del PSC i Junts, vots en contra de la CUP i abstencions d’ERC, Ciutadans, Som VNG, Construïm i En Comú Guanyem. La representació dels conselleres i les conselleres serà la següent: Abigail Garrido Tinta a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf – NODE Garraf i al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès – Garraf, Robert Monzonis Gómez als òrgans de govern del Consorci per a la Normalització Lingüística i al Consell Esportiu del Garraf, Marta Verdejo Sánchez al Grup de treball del Pla Territorial del Penedès, al Consell Municipal del Port de Vilanova i la Geltrú, al Consell Coordinador del Parc Natural del Garraf i a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona; Gisela Vargas Reyes al Consell Escolar Municipal d’Ensenyament de Vilanova i la Geltrú, Teresa Llorens i Carbonell al patronat de la Fundació Hospital Sant Antoni Abat, Xavier Roig Juan a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona i a la Xarxa de serveis locals d’habitatge de la Diputació de Barcelona, Jaume Carol i Roldán a l’assemblea de la Federació d’ADFs Penedès Garraf, Mònica Gallardo Montornés, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i Luis Miguel García Alcaraz al projecte Timol.

Adjudicacions del servei de menjador escolar

D’altra banda, al ple s’ha aprovat l’adjudicació del servei de menjador escolar de l’Escola L’Aragai de Vilanova i la Geltrú pel curs escolar 2019-2020 a l’empresa SACALMSER SL., per l’import anual de cent trenta-un mil vuit-cents trenta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims (131.834,56 €) més set mil tres-cents onze euros amb quatre cèntims (7.311,04 €) corresponent a l’IVA.

També s’ha aprovat l’adjudicació del servei de menjador escolar de l’escola El Margalló de Vilanova i la Geltrú pel curs escolar 2019-2020 a l’empresa SERUNION SAU per l’import anual de cent setanta-dos mil tres-cents set euros amb vint cèntims (172.307,20 €) més set mil vuit-cents noranta-vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims (7.898,88 €) corresponent a l’IVA.

La votació d’aquest punt ha estat la següent: Vots a favor de PSC, Junts, ERC, Ciutadans, Construïm i En Comú Guanyem; vots en contra de CUP i Som VNG.