Comunicat ERC Canyelles sobre el Pressupost Municipal 2019

ERC Canyelles

En el ple extraordinari del passat 26 de febrer, ERC-AM va votar contràriament als pressupostos 2019 presentats per l’equip de govern, doncs considerem que ens trobem davant d’uns pressupostos amb la única voluntat de donar tràmit a un acte administratiu d’obligat compliment, que evidencien un equilibri forçat de xifres, per obtenir un resultat que permetin complir amb els objectius d’estabilitat.

En les 3 darreres liquidacions anuals, es palesa una desviació entre les previsions d’ingressos pressupostats, la despesa prevista i ho que finalment  es recapta i executa. Manquen solucions reals i efectives de contenció i reducció de la despesa, doncs la principal font de finançament són els impostos municipals i la participació en els tributs de l’estat. No hi ha per part de l’equip de govern valentia ni propostes adreçades a procurar altres fonts d’ingressos públics que no siguin les pròpies aportacions de les ciutadanes i ciutadans de Canyelles. Per exemple, hi han taxes que graven als negocis amb ànim de lucre, que per decisió de l’equip de govern estan exempts de pagament, o negocis existents, coneguts i freqüentats que caldria regularitzar la seva situació, equiparant els deures de tributar a la resta de la ciutadania.

Dels 1.200.000 euros del capítol de inversions, 985.550,05 euros són  quotes urbanístiques de la 5a fase d’urbanització Les Palmeres, pagades pels propietaris, mentre es preveu com inversió l’arranjament de dos carrers de la urbanització Vora Sitges, obra pròpia de l’actuació urbanística d’aquest àmbit. Àmbit que NO te el projecte de reparcel·lació aprovat i que l’equip de govern, pretén portar-les a terme sense que hagi cap contraprestació econòmica en forma de quotes per part dels veïns i veïnes de Vora Sitges, suportant les despeses de dites obres TOTHOM que viu a Canyelles. Considerem des d’ERC-AM que graven de manera injusta els recursos municipals i els interessos generals, a banda que es produeix un greuge comparatiu envers als que porten anys pagant les obres de la seva urbanització.

ERC-AM proposa a l’equip de govern, com exemple de bona gestió de la despesa i dels recursos del servei d’abastament d’aigua, veiem és mes gran el percentatge d’aigua injectada a la xarxa (585.779 m3) que l’aigua facturada (218.446m3) produint-se un rendiment d’aquest servei públic per sota dels nivells desitjables, com conseqüència de la manca d’actuació davant d’un problema recorrent.  

Persisteixen les places cobertes de manera temporal que han mancat dels procediments formals necessaris per garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, mantenint-se una situació en frau de llei que fa anys que dura i que a data d’avui no ha estat regularitzada.

La previsió d’endeutament s’incrementa fins als 3.400.000 euros, és a dir, quasi un 67% sobre els ingressos corrents. Cal dir que, mentre la gran majoria d’ajuntaments estan reduint de manera considerable el seu deute, l’ajuntament de Canyelles presenta el volum de deute més elevat dels darrers 10 anys, segurament amb l’afany d’incrementar les despeses l’últim any de la legislatura, és a dir, amb un clar afany electoralista.

Tal com apunta l’informe d’Intervenció, l’execució d’aquets pressupost comportaria el trencament de la regla de la despesa, amb la conseqüència d’haver d’aprovar un informe econòmic financer.