Adjudiquen el contracte per al control ecològic dels rius de la conca de l’Ebre

Aquest suport tècnic el farà l'empresa DB05-Aquabio i suposa una inversió de gairebé 800.000 euros

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha adjudicat el contracte de serveis per al control ecològic dels rius de la conca de l’Ebre, per complir amb la Directiva Marc de l’Aigua. Aquesta suport tècnic permet el diagnòstic de l’estat ecològic de diversos trams dels rius per verificar el grau de compliment de les exigències de la normativa. El servei ha estat adjudicat a l’empresa DBO5-Aquabio. La CHE invertirà 791.781 euros para cobrir las competències de control de qualitat de les aigües. Durant tres anys, es prendran mostres en les estacions de la xarxa de control ecològic dels rius (amb un mínim de 250 estacions cada any), es determinaran els indicadors biològics, fisicoquímics i hidromorfològics, i s’elaboraran els informes pertinents.
Les xarxes de control ecològic a la conca de l’Ebre estan formades per les 106 estacions de control operatiu, les 36 estacions de control de referencia, les 44 de control d’investigació i les 240 de control de vigilància. Excepte aquestes últimes, on els mostrejos es fan cada tres anys, a la resta se n’extreuen mostres anualment.

Les mostres que es prenen són de macroinvertebrats, diatomees, fauna ictiològica i macròfits. També es mesuren paràmetres com la temperatura, el pH, la conductivitat i l’oxigen dissolt.

Els resultats obtinguts s’integren a l’informe anual de control de l’estat de les masses d’aigua junt amb les dades de l’estat químic dels rius i l’avaluació dels embassaments, llacs, zones de protecció especial i aigües subterrànies. L’informe verifica el compliment de les normatives europees, la Directiva Marc de l’Aigua i Normes de Qualitat Ambiental.