L’Ajuntament de Creixell fa públic els sous de l’alcalde i els regidors

0
1203
L'alcalde de Creixell Jordi Llopart. Foto: Julio Collado

L’Ajuntament de Creixell ha fet públic, després d’haver estat aprovat al ple del passat 28 de juny, els sous de l’alcalde i de la resta de regidors del consistori.

En primer lloc, figuren l’alcalde Jordi Llopart i la primera Tinenta d’alcalde, Pilar Romero. Ambdós exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva.

L’alcalde Jordi Llopart rebrà una retribució anual de 42.452,24€, i la primera tinenta d’alcalde de 29.716,56€.

Pel que fa a la resta de regidors i regidores, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial. Les retribucions anuals que rebran són les següents:

· El segon Tinent d’alcalde, Jordi Moliné: 23.348,55€

· La regidora delegada de les Àrees de Benestar, Atenció Social, i Sanitat, Gent Gran 50%, Secretaria de la Dona i Igualtat: 23.348,55 €

En el ple del passat mes de juny també es va acordar la quantitat que es cobraria per assistir a les sessions dels òrgans col·legiats següents:

· Ple de la Corporació 200,00 €
· Govern local 150,00 €
· Comissions: Informatives i de Seguiment. De Comptes. Altres comissions que pugui crear el Consell Plenari 100,00 €
· Òrgans col·legiats del municipi o de fora dels quals l’ajuntament en forma part 75,00 €
· Per l’assistència en representació de l’ajuntament davant d’organismes els quals han convidat a l’ajuntament 75,00 €

Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part.

A més a més, també es va acordar l’import de les dietes per trasllat fora de la localitat dels membres de la corporació. Aquestes són les següents:

150,00 € diàries, si es pernocta fora del domicili habitual o s’està tot el dia fora del municipi, i 75,00€ migdia. A més es faran efectives les despeses corresponents d’allotjament.
En els casos de sortida a l’estranger, segons les circumstàncies, la Junta de Govern Local o el Ple de la Corporació acordarà la quantitat, si no hi ha acord exprés, serà igual que en territori nacional. Pels km recorreguts s’abonarà la quantitat de 0,22 cm per cadascún.

FER UN COMENTARI