L’Ajuntament de Banyoles aprova el pressupost per al 2022

Supera els 23 milions d’euros dels quals més de 2,5 milions d’euros es destinaran a inversions

L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat aquest vespre en sessió extraordinària del ple municipal el pressupost del consistori per a l’exercici 2022. El pressupost, que supera els 23 milions d’euros, preveu més de 2,5 milions d’euros d’inversions, entre les quals està prevista la finalització de la reforma del Museu Arqueològic i la primera fase de la museïtzació del nou museu.

El pressupost de l’Ajuntament de Banyoles per 2022 és de 23.192.165€, el que suposa un increment del 10,86% respecte 2021. Pel que fa al pressupost consolidat, és a dir, incloent el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany, el pressupost ascendeix a 23.548.457,73€, amb un augment en aquest cas del 9,77%, respecte 2021.

El pressupost d’ingressos corrents de caràcter ordinari ascendeix a 20.570.065€, el que suposa un increment del 13,07% respecte 2021. Aquest increment es deu principalment als majors ingressos per la Participació en Ingressos de l’Estat que s’incrementa en un 13%, així com la previsió d’una major recaptació de l’Impost d’Activitats Econòmiques, que canvia els coeficients de càlcul o les previsions d’increment tant per a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) o de l’Impost sobre Increment de Terrenys de naturalesa urbana.

Pel que fa a les despeses corrents i amortitzacions financeres, ascendeixen a un total de 19.050.065€, el que significa un augment del 5% respecte 2021. Aquest increment es deu
principalment a l’augment del capítol I, de despeses de personal, que s’incrementarà durant el 2022, per exemple, amb un increment salarial previst del 2%, com fixen els Pressupostos Generals de l’Estat així com per l’increment dels costos dels nous contractes de prestació de serveis.

Pel que fa a l’endeutament a llarg termini és de 2.000.000€, que correspon al deute amortitzat aquest any 2021. La ràtio d’endeutament (la diferència entre el deute viu i els ingressos corrents) per a finals de l’exercici 2022 es preveu del 43,59%, per sota del límit que es fixa en el 75% en el sector públic.

L’Alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat que es tracta “d’un pressupost rigorós, que recull les necessitats de la ciutat, que s’incrementa i que preveu mantenir les inversions en aquesta ciutat a velocitat de creuer no només per al proper any, sinó per als 8 o 10 anys següents”.

Noves inversions

Pel que fa a les inversions, la inversió prevista per 2022 és de 2.597.665€, un 4,31% menys respecte 2021, tant provinents de fons propis com d’altres administracions. La principal inversió serà la finalització de les obres de reforma del Museu Arqueològic i la primera fase de la museïtzació del nou museu, amb una inversió prevista de 904.072,65€. Entre altres, també s’ha reservat una partida per l’adquisició de l’immoble de Mobles Tarradas (225.000€), per a millores a la via pública (221.665€) o per al projecte de la nova biblioteca (200.000€), així com la rehabilitació de l’Ajuntament, per a l’ampliació de la sala de plens que passarà de 17 a 21 regidors; la renovació de l’enllumenat dels camps de futbol nou i vell (100.000€) o el nou parc de gossos a la zona sud (60.000€).