Aprovat el projecte per finalitzar el condicionament del carrer La Llotja

El projecte completarà la reurbanització i millora de l’àrea formada pels carrers Llotja, Pescadors i Cap Norfeu

El carrer Llotja se situa en una zona residencial i comercial de Roses, on predominen els  edificis d’habitatges plurifamiliar entremitgeres. Actualment, el tram inclòs en el projecte de millora, és un carrer amb circulació de sentit únic de baixada cap al mar, amb aparcament als dos costats i voreres estretes, en mal estat i amb una amplada insuficient per als vianants.

Els treballs projectats tenen per l’objectiu de millorar l’accessibilitat per als vianants, harmonitzar aquest tram de carrer amb la resta d’espais recentment urbanitzats i reordenar el trànsit rodat del conjunt de l’àmbit. Pel que fa a les voreres, s’eixamplaran fins a una amplada d’1,80 metres, mentre que la calçada serà d’aglomerat asfàltic, donant continuïtat a la calçada existent al carrer Pescadors. Les places d’aparcament es col·locaran només a un costat de la calçada, permetent així l’eixamplament de voreres.

A més, s’actualitzaran les xarxes de serveis, projectant una xarxa de sanejament de recollida d’aigües de pluja com a xarxa separativa i substituint la canonada d’abastament d’aigua existent de fibrociment per una de polietilè, es renovarà l’enllumenat públic i es plantaran arbres de diferents espècies. El projecte compta amb un pressupost total 160.000 €.