Aprovat el nou projecte d’urbanització del solar del carrer del Gasòmetre de Terrassa

Amb el desenvolupament urbanístic d'aquest polígon d'actuació, la ciutat recuperarà un nou espai públic per a la ciutadania, amb més verd i noves zones d'esbarjo i jocs infantils

La Junta de Govern, celebrada avui, ha aprovat inicialment l’actualització del projecte d’urbanització del polígon d’actuació en sòl urbà del carrer del Gasómetre nº4, presentat per l’empresa Metrovacesa com a promotora i propietària majoritària dels terrenys. El projecte correspon a l’àmbit del Polígon d’Actuació PA-GAS004 i defineix les obres necessàries per a remodelar els trams dels carrers del Gasòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria, així com els treballs per adequar l’espai comprès entre els carrers de Gibert, Roger de Llúria i Gasòmetre com a espai lliure.

El projecte, que afecta a un terreny de 5.475,20 m2 de superfície, contempla enderrocar els paviments existents; explanar terres; pavimentar vials i espais públics; construir voreres; instal·lar mobiliari urbà. També preveu completar i fer noves xarxes de serveis de sanejament; d’abastament d’aigües; d’enllumenat públic; d’elèctricitat (mitja i baixa tensió); de gas; de telecomunicacions i fibra òptica municipal; de recollida de residus; i de plantació d’arbres i reg.

El promotor podria iniciar els treballs en el decurs de l’any 2022, un cop aprovat definitivament el projecte d’urbanització i acabats els treballs de descontaminació, previstos per finals d’aquest any. Aquests es van iniciar el passat mes de maig en compliment de la resolució de l’Agència de Residus de Catalunya de 23 octubre de 2020, per l’activitat de fabricació de gas que es va realitzar en aquests terrenys des de finals del segle XIX, fins l’any 1941.

Amb el desenvolupament urbanístic d’aquest polígon d’actuació, l’Ajuntament adequa un terreny en desús del barri del Segle XX i el recupera, amb finançament privat, com un nou espai públic per a la ciutadania, amb més verd i noves zones d’esbarjo i jocs infantils. Una actuació que s’emmarca dins la voluntat de l’equip de govern d’impulsar nous usos en solars buits històrics, com també en edificis i entorns degradats, com són alguns dels antics vapors industrials.