Terrassa i ASCA ofereixen finançament a emprenedors amb valor social

Els préstecs, sense interessos, es concediran previ estudi de la seva viabilitat econòmica

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Emprenedoria i Economia Social, i la  Fundació Acció Solidària Contra l’Atur, ASCA, han signat un conveni per quatre anys  amb l’objectiu d’oferir finançament a projectes emprenedors amb valor social que  creïn ocupació digne, així com línies específiques de finançament per a la gent jove i  per a cooperatives. 

La Fundació ASCA ajuda a persones en situació de desocupació amb la concessió  de préstecs sense interessos perquè puguin fer autoocupació. També atorga  préstecs sense interessos a persones o col·lectius que tinguin una idea de negoci  viable i que creïn llocs de treball digne. Segons el regidor d’Economia Social i  Innovació, Pep Forn: “La subscripció d’aquest nou conveni permetrà que  persones emprenedores i entitats d’economia social de la ciutat, que no poden  obtenir finançament a través de la banca tradicional, es beneficiïn d’aquest  finançament que ofereix ASCA”

A partir d’aquí, el Servei d’Emprenedoria i Economia Social proposarà aquells  projectes que hagin estat objecte d’anàlisi i que poden acollir-se a les possibilitats de  finançament o ajuts establerts per la fundació. Els projectes hauran de reunir les  següents característiques i requeriments: 

  1. a) Han de ser projectes que, un cop revisats pel Servei d’emprenedoria i economia  social, es considerin tècnicament viables i comptin amb l’autorització expressa de les  persones titulars del projecte. 
  2. b) Han de ser projectes que no hagin trobat finançament ordinari per part de les  entitats bancàries. 

Cadascuna de les propostes de projectes que realitzi l’Ajuntament de Terrassa  s’acompanyarà d’una presentació de la valoració i motius que recomanen que sigui presa en consideració per part de la Fundació ASCA. Per la seva banda, la Fundació  ASCA, estudiarà la viabilitat dels projectes presentats per decidir si son mereixedors  del préstec sense interessos. Les dues institucions també es comprometen a fer  seguiment dels projectes emprenedors. Finalment, cada vegada que es concedeixi  finançament a un nou projecte es farà públic a través dels mitjans de comunicació. 

Les persones amb una idea de negoci que estiguin interessades en rebre ajut  econòmic per fer-lo realitat es poden adreçar al Servei d’Emprenedoria i Economia  Social de l’Ajuntament de Terrassa a través de emprenedoria@terrassa.cat on  rebran assessorament i atenció personalitzada.