Es redueixen els terminis d’atorgament de llicències d’obres majors a Sant Cugat

L’Ajuntament disposa des del 2021 d’un Pla de millora per reduir els terminis de les llicències urbanístiques

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament des de l’any 2021 està executant un Pla de millora per reduir els terminis de les llicències urbanístiques amb diferents mesures organitzatives, de recursos humans, procedimentals i tecnològiques. Tot i el fort increment d’expedients d’obres, en data de 31 de març de 2023 les llicències d’obres majors s’informen en primera instància en un termini de 9 mesos.

Les mesures que s’han implementat i ja estan en funcionament són les següents:

 • Consolidació del personal propi i aprovació dun Programa temporal amb la finalitat de contractar personal (arquitectes, advocats, administratius i un enginyer informàtic) per tal d’ampliar els recursos humans i donar resposta al nombre d’expedients de llicències d’obres.
 • Millora de lestructura i organització el servei de llicències d’obres i activitats per agilitzar els procediments de sol·licitud, anàlisis i resolució dels informes interns previs a l’atorgament de les llicències d’obres.
 • Creació duna línia específica de llicències dobres vinculades a activitats econòmiques i empresarials.
 • Contractació duna Direcció professional dàmbit jurídic durbanisme que coordina, organitza, impulsa i supervisa els processos del servei de llicències urbanístiques.
 • Simplificació de la Guia de Tràmits que informa els promotors d’obres sobre la documentació que cal presentar per sol·licitar una llicència d’obres.

S’han identificat i incorporat al Pla, altres mesures per seguir reduint els terminis d’informe en primera instància per poder arribar als 6 mesos aquest 2023 i als terminis de resolució previstos per llei tan ràpid com sigui possible.

Les mesures més destacades són les següents:

 • Automatitzar la Guia de Tràmits, implementant una cerca guiada amb l’aplicació ACTICLIC que en funció de la resposta a tres preguntes predefinides et condueix al tràmit i a la documentació a presentar a cada cas.
 • Emetre automàticament els requisits per manca de documentació en el moment d’entrar les sol·licituds de llicència d’obres per tal que el sol·licitant els rebi i pugui resoldre immediatament sense esperar a la primera revisió dels serveis tècnics.
 • Redactar nova ordenança de llicències d’obres per agilitzar el procediment d’atorgament de llicències partint del text de l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona.
 • Revisar les ordenances de Medi Ambient, Paisatge, Clavegueram, Energia solar, etc.. per reduir la càrrega documental de la llicència, substituint-la per declaracions responsables del compliment que s’inclouran en la comunicació de la primera ocupació.
 • Implementar la ‘carpeta ciutadana’ a la seu electrònica de l’Ajuntament, on el sol·licitant podrà consultar l’estat del seu l’expedient en tot moment per fer-ne el seguiment.
 • Simplificar l’acreditació de què una persona/empresa actua en representació d’un altre, mitjançant el Registre de Representants de l’AOC “Representa” al qual l’Ajuntament ja s’ha adherit.
 • Automatitzar l’atorgament de permisos mitjançant la millora de la informació disponible al SIG municipal. Equip humà ja contractat.
 • Accelerar, amb l’ajuda d’un tècnic arquitecte ja contractat, la redacció de textos refosos del planejament vigent amb la finalitat de clarificar la normativa urbanística de cada àmbit d’actuació.
 • Identificar els requeriments més habituals que fa l’Ajuntament als sol·licitants de llicències d’obres i modificar els articles del planejament corresponents per tal que els redactats siguin més clars i generin menys dificultats d’interpretació.