Modificacions en el Cartipàs de l’Ajuntament de Gavà

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha signat el Decret que modifica les  delegacions de l’Alcaldia i, conseqüentment, el Cartipàs Municipal. La  reorganització del Govern municipal, que coincideix amb l’equador del mandat,  té l’objectiu d’afrontar d’una manera més eficient els objectius del Pla 

d’Innovació i Reactivació i Econòmica. També donar un impuls al Programa  d’Inversions d’Obres Municipal (PIOM) 2021-2023. 

L’elevat volum d’inversió, la complexitat tècnica i la necessitat d’abordar amb  celeritat els projectes derivats del PIOM han motivat la redistribució de les  competències que fins ara es distribuïen en dos àmbits diferenciats: l’Àmbit de  Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, i l’Àmbit d’Espai Públic, Seguretat  Ciutadana i Convivència. 

Les competències relatives a obres i inversions passen a l’Àmbit d’Espai  Públic, Seguretat Ciutadana i Convivència, presidit per la tercera tinenta  d’alcaldessa Gemma Badia. El nou cartipàs estableix que assumirà la direcció,  coordinació, inspecció i impuls de l’activitat municipal i serveis en les matèries  següents: 

 • Gestió de l’empresa municipal PRESEC
 • Obres municipals ordinàries en totes les seves variants  Redacció i/o execució de projectes d’urbanització derivats de la gestió  urbanística que l’Ajuntament no encomani directament a GTI. Gestió del Programa d’inversions d’obres municipals, PIOM, en  coordinació amb l’Oficina de Projectes Estratègics d’Alcaldia.
 • Execució i seguiment de les accions del PAES als equipaments  municipals en coordinació amb l’àmbit de Territori, Medi ambient i  Transició ecològica. 
 • Manteniment de l’espai agrari, incloses les actuacions relatives a la  xarxa de drenatge i manteniment de camins, en coordinació amb l’àmbit  de 

Territori, Medi ambient i Transició ecològica. 

 • Manteniment de l’espai públic existent 
 • Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals i  equipaments. 
 • Emissió dels informes necessaris relatius al planejament i gestió  urbanística per a la seva tramitació des de l’Àmbit de Territori, Medi  Ambient i Transició Ecològica, així com per a tots els àmbits de  l’Ajuntament, per raó de la matèria. 
 • Disseny de les polítiques de residus en coordinació amb l’Àmbit de  Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica. 
 • Recollides selectives. Deixalleria municipal. 
 • Autoritzacions, llicències i concessions d’activitats i instal·lacions a  l’espai públic. Serveis de temporada a la platja i atraccions de fira. Policia Municipal.  
 • Mobilitat i transport públic, inclosa l’emissió d’informes per a altres  àmbits. 
 • Protecció civil i prevenció i extinció d’incendis. Plans d’emergència  sanitària. ADF. 
 • Consum i protecció al consumidor. 
 • Salut pública i protecció de la salut. 
 • Cementiri i serveis funeraris. 
 • Civisme i convivència
 • Protecció dels animals
 • Mercat no sedentari. 

Amb aquesta reassignació, les competències que recauen en l’Àmbit de  Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, presidit per la segona tinenta  d’alcaldessa Rosa M. Fernández són: 

 • Gestió de l’empresa municipal GTI, SA. Amb els recursos propis de GTI,  i només per a aquells projectes que li encomani específicament  l’Ajuntament, l’empresa municipal podrà redactar i/o executar projectes i  obres d’urbanització derivats de la gestió urbanística d’alguns sectors. 
 • Gestió i tramitació dels expedients de planejament i gestió urbanística. Representació de l’Ajuntament de Gavà en les entitats urbanístiques  col·laboradores o l’Ajuntament tingui la consideració d’administració  actuant. 
 • Habitatge i coordinació d’actuacions derivades del Pla Local d’Habitatge  de Gavà.
 • Programes d’educació, sensibilització i comunicació ambiental en  coordinació amb l’Àmbit d’Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura. Medi ambient, programes de sostenibilitat municipal, PAES i  sensibilització ambiental i de patrimoni natural. 
 • Programes relacionats amb l’activitat agrícola
 • Disseny de programes per a la transició energètica

Adscripció de l’Oficina ODS-Innova a Alcaldia 

El nou Cartipàs Municipal adscriu a l’Alcaldia l’Oficina ODS Innova atenent el  caràcter estratègic de les accions d’aquest departament., Funcionalment,  continuarà vinculada a l’Àmbit d’Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la  Ciutat, presidit pel primer tinent d’alcaldessa, Jordi Tort.  

L’Oficina de Desenvolupament Sostenible, Innovació i Internacional, ODS Innova,  coordina els projectes municipals que s’emmarquen en els Objectius de  Desenvolupament Sostenible, uns projectes estratègics, transversals i dependents  que, a mitjà i llarg termini, situaran Gavà al capdavant de les polítiques de  sostenibilitat, innovació i internacionalització. També tindrà un paper rellevant en  la implementació de les accions derivades del Pla d’Innovació i Reactivació  Econòmica i en la definició del Pla d’acció de l’Agenda Urbana de Gavà.  

Altres de les seves funcions són les de liderar i impulsar projectes ja consolidats a  la ciutat i altres de recent creació que posen el focus en la innovació i l’economia  circular: 

 • Circular Data Driven Cities (CDDC), promogut pel consorci creat pels  ajuntaments de Gavà i de Castelldefels i seleccionat per la Comissió  Europea per formar part de la xarxa Intelligent Cities Challenge (ICC).  
 • Projecte Gavius, finançat majoritàriament pel programa europeu Urban  Innovative Actions (UIA), amb una inversió de 5,3 milions d’euros (4,2  procedents de finançament europeu). Aquest projecte multipartner,  coliderat per Gavà amb l’Ajuntament de Mataró i altres socis de la  quàdruple hèlix, té com a objectiu aplicar la intel·ligència artificial en la  sol·licitud i gestió de les ajudes socials.  
 • Gavà Circular, fruit de la col·laboració publicoprivada amb Aigües de  Barcelona i el Centre Tecnològic de l’Aigua, Cetaqua, per a la implantació  de sistemes més eficients en el reaprofitament dels recursos. En  consonància a aquest projecte, Gavà ha estat la primera ciutat espanyola a  subscriure els principis Water Wise Cities, promoguts per la Internacional  Water Association (IWA) per a un ús racional dels recursos hídrics.  
 • Hub ECCUS, un espai d’intercanvi de coneixements i oportunitats de  negoci que permetrà identificar projectes d’interès comú, reptes i 

possibilitats de finançament per al desplegament de projectes d’economia  circular a nivell urbà. A més de l’Ajuntament de Gavà, en qui recau la  secretària tècnica, també integren el Hub altres vuit municipis de l’Estat  espanyol: Gijón, Las Rozas, Riba-roja de Túria, San Fernando, Sant  Cugat, Sestao, Sevilla i Valladolid. També en forment part les entitats  publicoprivades Aigües de Barcelona i CETAQUA, i els organismes privats  TECH Friendly, Vodafone, Iberdrola, Celsa Group, Roca Group i EDP. 

 • Projecció internacional de Gavà a través de la captació, oportunitats,  finançament i noves inversions, tot vinculant el municipi a les agendes  urbanes, els reptes globals i els Objectius de Desenvolupament Sostenible  (ODS). 
 • Coordinació de la participació en xarxes estratègiques i distintius, com la  Red Innpulso, l’Airport Regions Council, o el distintiu Soc Smart, un  reconeixement a l’aposta estratègica de Gavà per esdevenir una ciutat  intel·ligent i millorar la vida de la ciutadania a través de l’aplicació de  tecnologia avançada.