Mataró ja disposa d’un Pla Estratègic de Subvencions per al període 2022-2023

És una eina de transparència i planificació lligada als objectius estratègics del Pla de Mandat

El Pla Estratègic de Subvencions (PES) de l’Ajuntament de Mataró és un instrument de planificació de les polítiques públiques que tenen com a objectiu el foment d’activitats d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. Es tracta d’un document programàtic que, en relació a qualsevol subvenció i amb caràcter previ al seu establiment i regulació, ha de concretar i connectar els objectius i efectes que es pretenen amb el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, establint alhora sistemes de seguiment i avaluació que permetin conèixer de forma continuada l’estat de la situació.

El PES s’estructura en sis apartats: presentació del Pla; la missió, principis, naturalesa jurídica i àmbit d’aplicació; els requisits, beneficiaris i modalitats de concessió de les subvencions; la modificació del pla, seguiment, avaluació i abast temporal en funció d’uns objectius definits; els objectius estratègics de la política de subvencions i les línies de subvencions que inclou: subvencions de concurrència competitiva, subvencions nominatives i altres ajuts, beques i premis, estructurats per àrees i serveis.

Segons el PES, els objectius estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de Mataró per al període 2022-2023 són els següents:

1. Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació, garantir el dret a la salut i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat.

2. Promoció de Mataró dins del seu paper de capital comarcal i el seu desenvolupament econòmic mitjançant la promoció comercial, empresarial, turística i de l’economia social en un marc de governança entre el sector públic i el sector privat en activitats d’interès general.

3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la ciutat.

4. Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat.

5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i dels valors de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament.

6. Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir la sostenibilitat.

7. Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural, esportiva, científica econòmica vinculades amb Mataró fetes per persones i agents socials rellevants.

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Mataró va ser aprovat pel Ple Municipal el passat 23 de desembre.