L’Hospitalet manté congelades les ordenances fiscals per al 2021

Es redueix la taxa per recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, i s’incrementa la de retirada de vehicles i la d’estacionament a la via pública

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat de forma inicial la proposta d’ordenances fiscals i taxes per al 2021. Així, es manté congelat el tipus de l’impost sobre béns immobles (IBI) de caràcter general i especial —magatzem, estacionament, comercial, oci i hostaleria, industrial i oficines. El projecte de noves ordenances, que mantenen els criteris de tarifació social i ambiental i les polítiques fiscals redistributives, ha tingut el vot en contra d’ERC i l’abstenció de Cs, LHECP i PP.

La proposta d’ordenances fiscals modifica la bonificació per a famílies nombroses en el sentit d’incrementar en un 3 % el sostre del valor cadastral del domicili habitual, que passa de 72.600 a 74.778 euros. Aquesta modificació ve donada per l’increment dels valors cadastrals del municipi, com a conseqüència de l’aplicació del coeficient d’actualització cadastral realitzat el 2020.

La resta d’impostos —l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)— també mantenen el tipus tributari existent.

Altres novetats de la proposta d’ordenances són la reducció d’un 15 % de la taxa per recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals; l’increment d’un 20 % de la taxa de retirada de vehicles de la via pública, i d’un 13 % i un 10 % en les taxes per estacionament públic en les zones blaves i verdes, respectivament.

El regidor de Planificació Estratègica i Econòmica, Francesc J. Belver, ha dit que estem davant d’un projecte d’ordenances amb poques modificacions respecte a les de l’any anterior. “Les iniciatives necessàries per impulsar econòmicament la ciutat han de ser fruit de les propostes que contempli el Pacte de Ciutat que en aquests moments estem acabant de concretar”, ha explicat.

Amb aquesta proposta d’ordenances fiscals, l’Ajuntament de L’Hospitalet es manté entre els de menor pressió fiscal d’Espanya en poblacions de més de 200.000 habitants. Pel que fa a l’esforç fiscal de l’IBI, el municipi està per sota de la mitjana de Catalunya.

Delegació de les competències de gestió i recaptació de tributs

El Ple ha donat el seu suport a delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquest Ajuntament, les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic. El dictamen ha tingut el vot a favor del PP, en contra de Cs i l’abstenció d’ERC i LHECP.

Alguns dels impostos que passa a gestionar l’organisme supramunicipal són l’impost sobre béns immobles (IBI); l’impost sobre activitats econòmiques (IAE); l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM); l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i la taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

També s’ha aprovat delegar en la Diputació de Barcelona la gestió i la recaptació de multes que s’imposin per infraccions a la normativa vigent en matèria de trànsit i circulació de vehicles, amb l’objectiu d’assolir una major efectivitat, ja que poden abastar els béns i drets situats dins de tota la demarcació de Barcelona i no només de L’Hospitalet. El dictamen ha tingut el vot a favor d’ERC i PP i el vot en contra de Cs i LHECP.

La Diputació de Barcelona porta a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de 305 entitats locals, parcialment o en la seva totalitat, a través del seu Organisme de Gestió Tributària creat per a aquesta finalitat i que ha assolit un elevat índex d’eficàcia, tant per l’especialització del seu personal tècnic com per les economies d’escala dimanades d’un projecte global de volum creixent.