L’Hospitalet aprova un pressupost de 259,3 milions d’euros per al 2021

Els comptes mobilitzen tots els recursos possibles, amb l’objectiu de contribuir a sortir com més aviat millor de la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19

El Ple municipal ha aprovat de forma inicial —amb el vot en contra de L’HECP-ECG i del PP i l’abstenció d’ERC i C’s— el pressupost municipal per a l’any 2021, que és de 259.340.000 euros. La prioritat d’aquest pressupost és la reactivació social i econòmica de L’Hospitalet a través del Pacte de ciutat, un propòsit que està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i el Pla de recuperació de la Unió Europea.

El projecte de pressupost per al 2021 respon a la greu crisi social i econòmica creada per la Covid-19. Els comptes preveuen l’adaptació futura a tres mesures del Govern de l’Estat que el Govern local valora com a molt positives: la suspensió de les regles contingudes a la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’augment de les bestretes previst a l’avantprojecte de pressupostos de l’Estat i les aportacions dels fons europeus.

No obstant això, els comptes per al 2021 han de fer front a importants incerteses —participació dels ens locals en els tributs de l’Estat i aprovació dels pressupostos de la Generalitat i aportacions al cofinançament dels serveis municipals— i condicionants, com ara que l’Ajuntament continua obligat a presentar un pressupost equilibrat, segons normativa pressupostària.

Aquest pressupost inicial es veurà incrementat previsiblement amb recursos procedents del romanent de tresoreria i transferències d’altres administracions —fons extraordinari de l’Estat i fons europeus— que es destinaran a fer front als efectes de la Covid-19 i al finançament de les mesures incloses al Pacte de Ciutat, presentat el passat 30 de novembre.

L’Hospitalet té unes finances municipals solvents i sanejades, amb un deute que per primera vegada està per sota del 30 % sobre els ingressos corrents    —és del 29 %, un període de pagament a proveïdors inferior als 30 dies i estalvi i capacitat de finançament.

 

Decrement dels ingressos propis  

Pel que fa als ingressos municipals, es manté el pes dels ingressos propis, amb el 57,5 %, si bé es preveu una reducció dels ingressos d’un 1,57 % procedents de l’afectació a les taxes i preus públics de les mesures de distanciament, limitació de la mobilitat i de l’aforament de diferents equipaments municipals i la reducció de l’activitat de determinats sectors econòmics per les mesures de lluita contra la Covid-19. També amb criteris de prudència, s’ha estimat a la baixa l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU-plusvàlua), afectat per diverses sentències judicials.

Així, el Ple ha donat el vistiplau definitiu a les ordenances i preus públics per al 2021, amb el vot en contra de PP i l’abstenció de L’HECP-ECG, C’s i ERC, que mantenen el tipus tributari existent dels impostos municipals —impost sobre béns immobles (IBI), impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), impost sobre activitats econòmiques (IAE) i impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

També contemplen mesures tributàries per pal·liar els efectes negatius que estan patint els sectors de la restauració, el comerç, la indústria i les activitats professionals com a conseqüència de la Covid-19, com ara la suspensió del cobrament de la taxa de vetlladors fins al pròxim 30 de juny de 2021 i la reducció d’un 15 % de la taxa per recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals. Es destinen 5,4 milions d’euros a ajuts i bonificacions per a la tarifació social, ambiental i econòmica.

D’altra banda, s’incrementa un 20 % la taxa de retirada de vehicles de la via pública, i un 13 % i un 10 % les taxes per estacionament públic en les zones blaves i verdes per a no residents, respectivament, amb l’objectiu de millorar la disciplina viària i aconseguir una major cobertura del cost real del servei.

El tinent d’alcaldia de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Francesc Josep Belver, ha ofert a la resta de grups municipals crear a finals de febrer un grup de treball per començar a treballar la proposta d’ordenances fiscals per al 2022, proposta que ha estat aceptada.

L’Ajuntament de L’Hospitalet es manté entre els de menor pressió fiscal d’Espanya en municipis de més de 200.000 habitants, amb 537,7 euros per habitant. Pel que fa a l’esforç fiscal de l’IBI, el municipi està per sota de la mitjana de Catalunya (2,15 %).

Quant a les aportacions d’altres administracions, es preveu un manteniment de les de l’Estat i la Generalitat respecte al 2020. La previsió és que l’Estat aporti el 34 % dels ingressos i que la Generalitat faci una aportació del 5,1 %. La Diputació de Barcelona manté el suport econòmic amb el 0,8 %, mentre que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i altres aportaran el 2,4 %.

Despesa orientada a desplegar les propostes del Pacte de ciutat 

El pressupost per al 2021 inicia el desplegament de les propostes d’actuació del Pacte de ciutat, que s’han agrupat en quatre entorns estratègics que s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible i l’objectiu de L’Hospitalet “barreres 0 al 2030”.

 1. Entorn urbà: adaptar l’espai públic, la mobilitat i les infraestructures a la nova realitat; afavorir les noves formes de mobilitat sostenible; allunyar els cotxes de les zones escolars i guanyar espais per als vianants, i potenciar l’habitatge social.
  Partides vinculades al pressupost per al 2021: 89 milions d’euros.
 2. Entorn social: reconstruir les infraestructures comunitàries —educació, cultura i esports—, posant les persones al centre de les polítiques; reduir la bretxa digital; garantir l’accés als serveis i els drets de la gent gran i de les persones amb discapacitat, i oferir oportunitats als joves.
  Partides vinculades al pressupost per al 2021: 77 milions d’euros.
 3. Entorn econòmic: impulsar l’ocupabilitat en sectors estratègics; reforçar l’estat de benestar, i explorar l’intercanvi, la complementarietat i l’economia circular.
  Partides vinculades al pressupost per al 2021: 13,6 milions d’euros.
 4. Entorn institucional: reorganitzar l’estructura municipal per adaptar-la de forma segura i eficient al nou paradigma de treball.
  Partides vinculades al pressupost per al 2021: 38 milions d’euros.

El 2021 es destinaran 7 milions d’euros a l’apartat d’inversions. Alguns exemples són: seguretat i mobilitat urbana (719.000 euros), adequació de carrers per a la millora de la mobilitat sostenible (1,08 milions d’euros), millora de l’enllumenat públic (264.500 euros), adquisició de material tècnic i adaptació a les noves tecnologies de les instal·lacions esportives municipals (1 milió d’euros) i manteniment dels edificis municipals (560.000 euros).

El Ple ha aprovat també la dissolució de l’Organisme de Gestió Tributària de l’Ajuntament. El passat mes d’octubre, el Ple municipal va donar el seu suport a delegar en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per compte d’aquest Ajuntament, les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

Ajuts menjador curs 2020-2021 

 El Ple ha prorrogat, amb el vot favorable de tots els grups, el conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2020-2021. Així, el conveni fixa en 1,6 milions d’euros l’aportació municipal, que es desglossa de la forma següent: 600.000 euros per a l’exercici 2020 i 1 milió d’euros per a l’exercici 2021.

 

Declaració com a béns culturals d’interès local 

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat la declaració de béns culturals d’interès local de diferents restes industrials que s’han localitzat en la intervenció arqueològica que s’està realitzant paral·lelament a les obres d’urbanització de la zona delimitada pel carrer d’Enric Prat de la Riba, el carrer de Batllori, l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan i el carrer del Canigó, més coneguda com a illa Cosme Toda.

Els treballs de documentació arqueològica, que s’han fet amb autorització i sota inspecció de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i de la secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de L’Hospitalet, han permès classificar nombrosos elements i estructures de les antigues construccions industrials de Cosme Toda, Can Batllori, Can Llopis, Aceites Bau i Bóvila Guasch.

Els elements i estructures que passen a ser béns culturals d’interès local són:

 1. El forn de Can Batllori, de petites dimensions, probablement el més antic del conjunt.
 2. Els forns, base de la xemeneia, paviments i estructures de l’antiga fàbrica de Cosme Toda, conservats del projecte de l’any 1883 i que no es van destruir quan es va edificar l’actual nau que data de 1923.

 1. El conjunt de 5 forns a l’est de la nau de Cosme Toda, de gran impacte visual per les seves dimensions, però que no corresponen a la mateixa fase constructiva. Tres són de 1925 i dels altres dos encara se n’ha de determinar la cronologia.
 2. Les galeries subterrànies sota la nau de Cosme Toda de 1923.

 1. L’estructura del subsol de la xemeneia d’Aceites Bau, ja que permet entendre com és aquesta part que mai ha estat a la vista.

L’Ajuntament comunicarà aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català i a l’Agència de Desenvolupament Urbà de L’Hospitalet perquè iniciï els tràmits per integrar aquests elements al Pla especial de protecció del patrimoni i conservi i integri aquestes restes en la urbanització de l’espai. L’objectiu és que la ciutadania els puguin visitar i ajudin a explicar i entendre l’evolució de les diferents fàbriques i els processos productius en els darrers dos segles.

El projecte de l’illa Cosme Toda, que comprèn un total de 40.250 metres quadrats de superfície, inclou la construcció de 619 habitatges de renda lliure i 266 de protegits i destina 15.450 metres quadrats a zones verdes, 2.070 metres quadrats a equipaments i 5.375 metres quadrats a vials.

També inclou la recuperació de tres edificis catalogats al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet (PEPPA): l’edifici de Cosme Toda, que acollia l’antiga fàbrica de ceràmica, dissenyat per l’arquitecte hospitalenc Antoni Puig i Gairalt l’any 1923; la casa del director anomenada Can Llopis, i l’edifici de l’antiga fàbrica de ceràmica anomenada Can Batllori. També s’estan rehabilitant dues xemeneies.

Aprovació del planejament per a l’ampliació del recinte de Fira Granvia  

El Ple ha aprovat el text refós del Pla de millora urbana (PMU) de la rambla del Mig II, a l’àmbit delimitat pel carrer del Cobalt, l’avinguda de Pau Casals, la carretera del Mig i la rambla de la Marina, en compliment de les prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona. Hi han votat en contra ERC, C’s i L’HECP-ECG.

També ha tingut el vistiplau el text refós de la Modificació del Pla general metropolità per a l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona Granvia, a l’àmbit delimitat pels carrers de les Ciències, de Salvador Espriu i de José Agustín Goytisolo i l’avinguda de Joan Carles I. L’acord ha rebut suport de tots els grups municipals tret del vot negatiu de L’HECP-ECG i l’abstenció de C’s. Amb aquesta aprovació, l’Ajuntament impulsa el planejament urbanístic necessari per generar l’espai que permeti l’ampliació del recinte de Granvia.

Apartat de mocions 

El Ple ha aprovat, a proposta de L’HECP-ECG i amb l’adhesió de Cs i PP, el text que exigeix al Departament d’Educació l’elaboració d’un estudi per a conèixer les necessitats de renovació d’aire de totes les escoles de Catalunya i implementar, en el cas que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànic, així com facilitar l’ocupació d’espais alternatius quan sigui necessari i promoure la realització d’activitats a l’exterior, quan les condicions climatològiques ho permetin.

També a iniciativa de L’HECP-ECG ha tingut el suport del Ple la moció de suport a les persones afectades pel tancament de les clíniques Dentix a Catalunya.

El plenari ha aprovat per unanimitat la moció presentada per ERC que demana a l’Ajuntament que creí una comissió per estudiar la documentació del Consell Esportiu relacionada amb les subvencions que ha rebut l’entitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet. El text també inclou que l’Ajuntament es personi com a acusació quan processalment correspongui o quan hagi un oferiment d’accions per part del Jutge instructor, en la seva condició de perjudicat per la presumpta comissió dels delictes investigats; per defensar els interessos de la institució, de l’esport a la ciutat i els dels veïns i veïnes.

En finalitzar el ple, el regidor Cristobal Plaza ha fet efectiva la seva renuncia al seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. Plaza serà substituït per Iman Aisa Abdellaoui, per ser qui segueix en l’ordre de la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions locals del 26 de maig de 2019 pel PSC-CP, atesa la renúncia anticipada del Sr. Porqueras.