L’Hospitalet actua per finalitzar la retirada de plaques franquistes dels habitatges de protecció oficial

L’Ajuntament retirarà la simbologia franquista del voltant de 200 edificis privats que encara en tenen si les comunitats de propietaris no manifesten el contrari

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Placa franquista. Imatge pròpia

L’Ajuntament de L’Hospitalet, des de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, vol finalitzar la retirada de les antigues plaques dels habitatges de protecció oficial de l’època franquista en edificis privats de la ciutat.  

Per això, procedirà a retirar aquesta simbologia de les façanes del voltant de 200 immobles que encara en tenen si les comunitats de propietaris no manifesten el contrari. L’Ajuntament ha enviat una carta a les comunitats afectades amb tota la informació sobre aquesta actuació. 

Els darrers anys s’ha fet un intens treball a la ciutat per donar compliment a la Llei de memòria històrica espanyola i a la Llei del memorial democràtic de Catalunya, en les quals s’indica que les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada de les plaques amb simbologia franquista.  

Segons el cens realitzat els anys 2009 i 2010 pel Memorial Democràtic, amb la col·laboració de l’Ajuntament, dels més de 10.000 edificis que hi ha a L’Hospitalet, 426 en tenien d’aquestes plaques: 347, amb la simbologia franquista del jou i les fletxes; i 79, de l’antic Instituto Nacional de la Vivienda. Actualment, a la ciutat encara queden uns 200 edificis amb aquests elements adossats a les seves façanes. 

En principi, l’obligació de retirar les plaques en edificis privats correspon als propietaris d’aquests immobles. No obstant això, i amb la voluntat que es faci de manera ordenada i evitant qualsevol conflicte, serà l’Ajuntament el que farà aquesta actuació i sense cap despesa per als propietaris, sempre que la comunitat no manifesti la seva oposició raonada.  

Si no es dona cap resposta en el termini d’un mes a partir de rebre la comunicació, s’entendrà que no hi ha inconvenient i els operaris municipals procediran a la retirada. Si la comunitat no hi està d’acord, haurà de comunicar-ho abans d’un mes de rebre la carta informativa.  

Si la motivació de la denegació és que el procediment pot comportar desperfectes o danys estètics a la façana, s’estudiarà amb la comunitat afectada el tipus d’actuació més adient. 

No obstant això, en compliment de la llei l’Ajuntament podrà exigir en un futur la retirada de les plaques a les comunitats que s’hi oposin, en aquest cas amb els treballs i les despeses a càrrec dels propietaris.