La UTE Dique Este indemnitzarà al Port de Barcelona amb 30 milions d’euros

L’Audiència Provincial de Barcelona ha elevat a definitiu l’acord al que havien arribat prèviament el Port de Barcelona i les empreses integrants de la UTE Dique Este, que compta amb l’informe favorable del Consell d’Estat

L’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat sentència en el cas obert per les irregularitats detectades durant el desenvolupament de les obres d’ampliació del dic de l’Est del Port de Barcelona. L’Audiència  ha elevat a definitiu l’acord transaccional al qual havien arribat prèviament el Port de Barcelona i les empreses integrants de la UTE Dique Este (FCC Construcción, Ferrovial Agroman, Construcciones Rubau i Copisa Constructora Pirenaica). L’acord compta amb l’informe favorable del Consell d’Estat, una vegada valorats tots els elements concurrents, i amb la conformitat del Consell d’Administració del Port de Barcelona.

D’aquesta manera, la unió temporal d’empreses reintegrarà a l’Autoritat Portuària un total de 30,062 milions d’euros per causa de les irregularitats detectades en les obres d’ampliació del dic, sense perjudici de les responsabilitats penals que també es resoldran a la resolució judicial que finalment es dicti.

Amb aquesta sentència es dona per finalitzat el procés endegat pel Port el juliol de 2010, quan el Consell d’Administració va acordar iniciar una reclamació a la UTE Dique Este per les diferències entre la liquidació de l’obra d’ampliació del dic Est i l’obra realment executada i demandar judicialment a tots els intervinents en el procés constructiu.

Això implica que el Port de Barcelona ha vist estimades les seves pretensions i que s’ha produït un reconeixement del dany patit i el seu consegüent rescabalament.

L’ampliació del dic de l’Est va ser adjudicada a la UTE Dique Este (FCC Construcción, Ferrovial Agroman, Construcciones Rubau i Copisa Constructora Pirenaica) per un import de 197,2 milions d’euros (sense IVA i sense revisió de preus). L’obra es va executar entre setembre de 2001 i finals de 2008.