El sector de Llevant Mar permet obtenir més espai per habitatge públic a Gavà

L’Ajuntament aprova el text refós que dóna llum verda definitiva al projecte

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Text Refós per a la modificació del Pla Parcial de delimitació del sector de Llevant Mar, que havia estat aprovat inicialment en sessió celebrada el 25 de febrer i definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 27 de setembre. Aquest tràmit dóna la llum verda definitiva el desenvolupament del sector.

El Text Refós incorpora una reserva per a habitatge protegit derivada del sostre residencial de nova implantació que contempla el planejament. Atès que el pla preveu 1.037 m2 de sostre residencial de nova implantació, d’acord amb la legislació cal que un 40% d’aquest sostre sigui per a habitatge protegit.

D’aquesta manera, el sector permetrà obtenir 415 m2 de sostre d’habitatge protegit.

Aquesta superfície equival a 5 habitatges, que es destinaran a règim de lloguer i es reubicaran en zones de la ciutat previstes en el Pla Local d’Habitatge.

Llevant Mar ocupa una extensió de més de 117.000 metres quadrats, delimitada pel carrer de l’Escala a l’est, l’autovia C-31 al nord, la platja al sud, i el carrer de Begur a l’oest.

La modificació aprovada suposa una millora significativa de l’ordenació vigent quant a la preservació i recuperació del valor paisatgístic i natural del sector per posar-lo a l’abast de la ciutadania. Una millora compatible amb la creació de nou habitatge, usos hotelers i equipaments públics.

El nou sector de Llevant Mar modifica un planejament urbanístic de 1990 després del treball conjunt realitzat entre l’Ajuntament, la Generalitat i la propietat. No només incorpora tots els requeriments legals sinó també altres aspectes que el fan coherent amb el model de ciutat de Gavà, caracteritzat per un desenvolupament progressiu, equilibrat i sostenible.

Aspectes més destacats del nou planejament:

• Dona compliment a la Llei de Costes, eliminant edificacions existents (apartaments Ibiza) a la franja de 100 metres de domini públic marítim. Així, el front litoral es reserva per a sòls públics.

• Permet la recuperació ambiental del sistema dunar ubicat a la franja marítima, actualment malmès.

• Delimita els sòls edificables en les zones amb menor valor ambiental i amb una ordenació que minimitza l’ocupació del sòl.

• Es preserva el 70% de la superfície de pineda.

• Determina la cessió a l’Ajuntament d’uns 18.000 m2 de sòl per a equipaments públics.

• Permet l’arranjament del tram costaner amb respecte a l’ecosistema, foment de la mobilitat sostenible i priorització de l’espai públic.

Un gran parc dunar, passeig Marítim i corredors verds

La intervenció contempla la preservació del sistema dunar en un gran espai lliure en 500 metres del front marítim de Llevant Mar, en coherència amb la preservació d’aquest patrimoni natural al llarg de tot el litoral gavanenc.

Això serà possible amb l’enderroc de les edificacions existents (apartaments Ibiza), que seran reubicades. El seu trasllat permetrà alliberar de construccions la franja de 100 metres des del domini públic marítim terrestre.