El Port de Barcelona supera la seva auditoria anual del sistema de gestió de ‘l’Efficiency Network’

SGS certifica la imparcialitat i transparència dels procediments de gestió de les auditories que realitza l’Autoritat Portuària a les empreses que estan dintre de l’Efficiency Network

El sistema de gestió de l’Efficiency Network, la Marca de Qualitat del Port de Barcelona, acaba de superar favorablement la seva auditoria anual de seguiment. Aquesta auditoria ha estat realitzada per la companyia SGS i garanteix tant la imparcialitat com la transparència dels procediments de gestión de les auditories que es fan a les empreses que tenen la certificació Efficiency Network.

“A l’Efficiency Network un dels valors que volem transmetre amb total rigor és la transparència i la imparcialitat amb la qual gestionem les auditories de les empreses que estan certificades a la Marca. Amb aquest objectiu, com a departament de gestió de la Marca de Qualitat del Port de Barcelona, estem certificats amb el segell ServiCert del grup SGS, que audita els nostres processos de gestió d’auditories de certificació, seguiment i renovació de les empreses”, explica Ramon Rull, cap d’Experiència de Client del Port de Barcelona.

Aquest any, el Referencial de la Marca, document que defineix el procés de certificació de les empreses, ha estat actualitzat i millorat. En aquest document s’estableix el tractament de les dades, la realització de les auditories i els criteris de gestió de les altes i baixes de les empreses certificades.

Aquesta actualització ha comportat una sèrie de millores destacables. Per una banda, s’ha potenciat l’auditoria anual de seguiment, que s’equipara a l’auditoria de renovació biennal, ja que en ambdues es pot proposar la baixa d’una empresa certificada sempre que no acompleixi els estàndards i compromisos de la Marca de Qualitat del Port de Barcelona. Això permet fer un seguiment més exhaustiu de les empreses que s’allunyen dels compromisos de la Marca, sent l’objectiu principal aconseguir millores en els seus processos crítics. D’altra banda, s’impulsa la millora contínua, amb auditories semestrals específiques i amb reunions personalitzades amb les empreses amb què es detecta una baixada del compliment dels indicadors o un augment de les reclamacions rebudes.