Comencen les obres de millora de la mobilitat a l’entrada de Granollers per la carretera BV-1432

El termini d’execució de les obres és de vuit mesos i contempla la pacificació del trànsit i la millora de l’accessibilitat amb la construcció d’una rotonda i un nou itinerari segur per a vianants i ciclistes

El 25 de gener comencen les obres de millora de l’entrada de Granollers per la carretera BV-1432, venint de Lliçà d’Amunt, entre la C-17 i l’estació de Renfe. Les obres pretenen pacificar el trànsit de l’entrada a la ciutat per ponent i millorar l’accessibilitat dels barris de Can Gili i Terra Alta, així com de les urbanitzacions, amb la construcció d’una nova rotonda a l’alçada de Terra Alta. En aquest punt, s’iniciarà un tram més urbà amb un itinerari per a vianants i ciclistes, paral·lel a la carretera i separat per un parterre verd, consolidant una mobilitat més segura, ordenada i sostenible.

El projecte s’ha dividit en dues fases. La primera fase s’iniciarà el 25 de gener i es preveu que acabi el setembre de 2021, i es correspon a les obres que van des de la rotonda de la C-17 fins a l’inici de les rampes a tocar del pont sobre la via. La segona fase, prevista per 2022, intervindrà en la connexió amb el carrer Joanot Martorell i amb la carretera de Canovelles.

Les obres de la primera fase aniran a càrrec de l’empresa de construccions Pasquina, SA, per un import de 865.150 euros, IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de licitació. El cost de les obres serà compartit entre l’Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, que n’assumirà aproximadament un 60 per cent del total. El procés de licitació i adjudicació de les obres, així com el seu seguiment i direcció aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona, com a titular de la BV-1432.

Descripció de l’actuació

L’actuació es conforma a partir de l’aprofitament de la plataforma actual, majoritàriament de tres carrils i vorals amplis. El projecte preveu pacificar el trànsit amb un sol carril per sentit, més estrets, excepte en el tram de gir a la carretera de Canovelles.

Després de la sortida de la C-17 i a l’alçada d’un camí existent, l’itinerari se situarà al costat nord i així es mantindrà fins a l’accés al carrer Josep Escobar i també més enllà fins el punt enfrontat amb l’accés al barri de Terra Alta. Aquest recorregut de l’itinerari pel costat nord tindrà una longitud de 300 metres. Superat aquest tram, i sempre en sentit Granollers, es projecta una nova rotonda de 8 metres de radi interior. En aquest punt, l’itinerari canviarà de costat i passarà a transcórrer per la banda sud, fins a l’inici de les rampes d’accés a Terra Alta, amb un itinerari compartit per ciclistes i vianants.

Es col·locarà una nova vorada a la carretera per separar el trànsit de vehicles del voral. A continuació de la vorada s’iniciarà un parterre separador de 1,5 metres d’amplada, en el qual s’hi ubicarà el nou enllumenat públic i s’hi plantarà nou arbrat. A continuació del parterre, l’itinerari compartit de vianants i ciclistes de 3 metres d’amplada.

Calendari d’execució de la primera fase de les obres

La primera acció serà modificar el traçat de les canalitzacions de la xarxa de telecomunicacions (servei de telefonia i fibra òptica). Ja al febrer i fins a inicis de juliol, es faran millores de les voreres dels dos itineraris, nord i sud, i el mur que ha de contenir la rotonda i les noves escales. Durant el mes de juliol i els primers dies d’agost està prevista la construcció de la rotonda. I finalment, durant el mes d’agost, està previst centrar l’activitat a la zona més propera a la cruïlla de la carretera de Canovelles i al costat de les rampes que pugen a Terra Alta: es faran els murs i la vorera del tram del semàfor de la cruïlla. En una fase final de l’obra es faran els acabats: pavimentació, enllumenat, senyalització i jardineria.

Durant les diferents fases de les obres, no es preveuen moltes afectacions al trànsit perquè s’actuarà bàsicament en els vorals i les obres de més afectació es faran durant el mes d’agost, quan hi ha menys intensitat de trànsit. Durant les obres, la sortida de Terra Alta cap a la BV-1432 estarà tallada i s’hi haurà d’accedir per la carretera de Canovelles. Totes les afectacions de mobilitat seran senyalitzades i seran comunicades als veïns amb antelació.