1 de cada 3 ciutadans comet infraccions quan es desplaça pels carrers de Barcelona

El risc d'accident als carrers secundaris és el triple que a les artèries principals de la ciutat, segons un estudi del RACC

El 31% dels ciutadans –tant vianants com conductors de cotxes, motos o bicicletes– realitzen maniobres o comportaments irregulars quan es desplacen pels carrers de Barcelona, segons un estudi del RACC que analitza la convivència entre els diferents mitjans de transport a la ciutat i que s’ha presentat aquest dimarts. La infracció més estesa és no aturar-se completament a l’estop, ja que incompleixen la norma el 77% dels cotxes, el 92% de les motos i el 94,8% de les bicicletes. L’estudi també posa de manifest que el risc d’accident als carrers secundaris és el triple que a les artèries principals de la ciutat, amb normes estrictes i una convivència més ordenada. A la xarxa no bàsica, la relaxació de les interaccions entre mitjans de transport provoca més accidents.
Els motoristes són el col·lectiu que se sent més insegur (23%) i alhora és el que comet un nombre més alt d’infraccions perilloses, segons l”Auditoria RACC de Convivència’. També és el que pateix més mortalitat, amb 99 víctimes entre el 2010 i el 2016. La indisciplina de la bicicleta, l’ús de la qual ha augmentat de forma significativa en els darrers anys, és la més elevada, si bé no representa un perill tan alt d’accident. En els vianants, la sensació d’inseguretat disminueix en les franges de més edat (21%).

Pel que fa als cotxes, destaca el seu comportament irregular, ja que a la xarxa bàsica les infraccions ronden el 4-5% i es disparen fins al 30% als carres secundaris o sense regulació semafòrica. Els cotxes són els més respectuosos amb les normes de circulació, però les seves infraccions, les més perilloses.

Convivència i seguretat

L”Auditoria RACC de Convivència’ analitza el comportament dels vianants, ciclistes, motoristes i conductors de cotxes que circulen per Barcelona per saber quines són les infraccions més freqüents i la percepció de seguretat que tenen els ciutadans quan es desplacen, a partir de 1.300 entrevistes d’opinió i 15.000 observacions de comportament en diferents punts representatius de la ciutat.

El director de la Fundació RACC, Lluís Puerto, ha destacat que en els darrers anys s’estan produint canvis “molt importants” en l’ecosistema urbà que estan afectant la convivència en la mobilitat, com l’augment de l’ús de la bicicleta, la mobilitat compartida o altres ginys elèctrics. “Volem que hi hagi un disseny intel·ligent de l’espai perquè Barcelona sigui un model de convivència en mobilitat”, ha afirmat el president del RACC, Josep Mateu.

La majoria dels ciutadans se senten segurs quan es desplacen per Barcelona, segons l’estudi. Quan se’n senten més, és quan es desplacen en cotxe (el 79% bastant o molt segurs) i, en segon lloc, quan ho fan a peu (el 71%). Quan se senten més vulnerables és quan ho fan en moto o en bicicleta. Els ciutadans afirmen que se senten poc o gens segurs en un 23% dels casos quan circulen en moto i en un 15% quan ho fan en bicicleta. La percepció de seguretat baixa en els vianants més grans (un de cada cinc).

Cotxes, motos i vianants veuen els ciclistes com els més irresponsables

L’estudi analitza la percepció que tenen els usuaris d’un determinat mitjà de transport cap als altres. Un 66% dels conductors de cotxes consideren que les motos i les bicicletes cometen accions de risc. Pel que fa als motoristes, el 58% dels enquestats identifiquen els ciclistes com els que cometen més actituds de risc, mentre que els 48% dels ciclistes consideren que els usuaris de les dues rodes motoritzades són els que es comporten de forma més perillosa. Els ciclistes són els que menys acusen la resta d’usuaris d’actuar de forma perillosa. Els vianants veuen els ciclistes, en el 59% dels casos, i els motoristes, en el 58%, com els usuaris que cometen més accions de risc.

Indulgents amb un mateix

Els resultats de l’enquesta d’opinió mostren que els ciutadans no reconeixen les infraccions pròpies i, en canvi, són molt estrictes amb les dels altres. Per a la majoria dels conductors de cotxes, motoristes i ciclistes, el comportament de risc més freqüent entre els vianants és caminar per la vorera despistats, com per exemple mirant el mòbil. Ara bé, només un 10% dels vianants reconeixen aquest comportament. Saltar-se el semàfor en vermell és la infracció que els ciclistes cometen amb més freqüència segons la resta d’usuaris (55%), però només ho admeten el 6%.

Als motoristes, la infracció que la resta els atribueix més és avançar sense espai o circular en ziga-zaga (54%), mentre que el col·lectiu només ho admet en un 6% dels casos. Motoristes, vianants i ciclistes consideren que els conductors de cotxes utilitzen el mòbil sense mans lliures (45% dels enquestats), però els conductors només ho admeten en un 1%.

Creuar distret o en vermell, la principal infracció del vianant

La infracció més freqüent que es comet a Barcelona és no aturar-se completament a l’estop, seguida de no respectar el pas de zebra quan hi ha vianants a prop i no indicar la maniobra de gir amb l’intermitent.

Segons l’estudi, els vianants tenen un comportament més correcte que els altres usuaris. La seva indisciplina es concentra principalment a l’hora de creuar el carrer de manera irregular, una pràctica que els pot suposar greus conseqüències. Creuar el pas de vianants i el carril bici sense mirar i creuar el pas de vianants en vermell són les infraccions més freqüents, totes elles molt perilloses.

Ciclistes amb mentalitat de vianant

L’auditoria del RACC manifesta que la indisciplina de la bicicleta és força elevada tot i que en general no representa un perill d’accident greu (cinc dels onze comportaments més habituals no es consideren perillosos). Els responsables de l’estudi atribueixen l’alta freqüència d’aquests comportaments a la relativa novetat de la normativa de mobilitat ciclista, al recent accés de molts usuaris a la bici com a mitjà urbà habitual i a la major flexibilitat en el control de les infraccions. “Com que és un sistema nou de transport a a la ciutat, hi ha gent que utilitza la bicicleta amb la mentalitat del vianant”, ha alertat Mateu. No avisar de les maniobres amb el braç, no aturar-se completament a l’estop i no respectar els pas de vianants són les indisciplines més habituals.

Els desplaçaments en bicicleta només representen el 2,7% de tots els viatges interns a Barcelona, però són els que més creixen, sense tenir en compte el transport públic, amb un increment del 32,5% entre el 2010 i 2015. “Cal dotar la bicicleta d’una xarxa de carrils bici bona i segura per a tothom”, ha assenyalat el president del club automobilístic.

Motoristes, alta vulnerabilitat i infraccions molt perilloses

Els motoristes representen el segon grup que comet accions irregulars amb més freqüència, amb un 36% d’indisciplina. En el seu cas, nou dels onze comportaments més habituals es consideren molt perillosos. No aturar-se completament a l’estop, no indicar les maniobres amb l’intermitent, en especial per indicar el canvi de carril i en segon terme per girar, són les infraccions més habituals, totes amb un nivell molt alt de perillositat.

Del 2010 al 2016, 99 motoristes van morir a Barcelona en accidents de trànsit. Són el col·lectiu més afectat pels accidents i representa quasi la meitat de les víctimes (el 47,5%) per davant de vianants, conductors i ciclistes. Aquests comportaments irregulars, perillosos tant per al propi motorista com per als altres usuaris, sumats que al vehicle pot circular a gran velocitat i a la desprotecció, fan que sigui el col·lectiu amb major mortalitat de la ciutat.

Els cotxes, menys irrespectuosos en carrers secundaris

L’estudi identifica els conductors de cotxe com els més respectuosos amb les normes de circulació per una regulació i un control ja establerts de fa molts anys, tot i que les seves infraccions impliquen més perill per la velocitat i el pes del vehicle. El comportament d’aquests usuaris és variable segons el tipus de via pel qual circulen. A les artèries principals de la ciutat (xarxa bàsica), les maniobres irregulars no arriben al 5%, però als carrers secundaris (xarxa no bàsica), normalment sense semàfors, les infraccions es multipliquen per sis. En aquestes zones hi ha tres vegades més accidents que a la xarxa bàsica de trànsit.

No aturar-se completament a l’estop, no respectar el pas de zebra quan s’aproxima un vianant o un ciclista i no indicar el canvi de carril amb l’intermitent són les principals infraccions dels ciutadans quan circulen en cotxe.

Recomanacions

Per incrementar la seguretat dels vianants, el RACC recomana reforçar els passos amb missatges d’alerta, per exemple amb marques viàries adreçades als conductors; millorar el disseny d’alguns passos de vianants, amb illes centrals que serveixin com a refugi, il·luminació led o passos elevats; utilitzar elements de mobiliari urbà per guiar els vianants als passos de zebra i evitar que creuin per fora, com per exemple tanques de vegetació; informar la població més gran dels riscos que tenen com a vianants i incrementar els temps semafòrics on calgui.

El RACC insisteix que les persones que circulen en bici haurien de tenir una assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Pensant en aquest col·lectiu, recomana impartir cursos formatius en condicions de trànsit urbà real, ja que no es necessita cap permís per portar una bici; incrementar la vigilància de conductes incíviques; instal·lar semaforització pròpia, encara que sigui redundant amb la dels turismes; implantar l’aturada avançada per a ciclistes a les cruïlles, tal com ara existeix per a les motos; completar la xarxa de carrils bici i posar fi a la carència per circular en vorera.

Per als motoristes, el club automobilístic demana que el sistema ABS de sèrie sigui obligatori en totes les motos de menys de 125 cc (actualment ja ho és per a les de major cilindrada); controlar l’excés de velocitat; millorar els sistemes d’enllumenament dels vehicles; impartir formació obligatòria per als motoristes amb permís B+3 i bescanviar multes per formació per a determinades infraccions.

Per als conductors de cotxes, el RACC recorda que incloure la frenada autònoma d’emergència de sèrie en tots els turismes incrementaria la seguretat. També recomana controlar l’excés de velocitat a les zones pacificades de la ciutat; controlar l’ús del mòbil mentre es condueix per reduir les distraccions i incloure formació en matèria de seguretat viària i comportament a la via pública per als nous conductors.

De cara a les administracions, el RACC recomana instal·lar càmeres per controlar que es respecten les fases semafòriques i semàfors adaptatius, amb comptatge de segons per als vianants i durada del verd adaptada a la gent gran. Pel que fa a la infraestructura, considera que cal millorar les actuals zones 30, ja que el comportament dels usuaris es relaxa molt en aquests entorn, i millorar l’enllumenat de la xarxa viària, sobretot als creuaments de vianants i cruïlles amb carril bici.

El club automobilístic considera que s’ha d’incidir en educació en seguretat, ètica i comportament dels conductors i vianants, en àmbits com a les escoles o amb campanyes de convivència entre la bici i la moto; el vianant i la bici i cotxe i bici.