Ciutat Vella invertirà 650.000 euros en millorar el Pou de la Figuera

La voluntat és la de fomentar i portar a terme tot un conjunt d’accions que ajudin a millorar la vivència quotidiana en aquest espai, la vinculació veïnal de la plaça i la diversificació d’usos d’aquest espai

El Pou de la Figuera comptarà a partir d’ara amb un pla d’acció per tal de fomentar i portar a terme tot un conjunt d’accions que ajudin a millorar la vivència quotidiana en aquest espai. La iniciativa impulsa noves accions i reforça les existents, per a promoure el sentiment de pertinença, la vinculació veïnal de la plaça i la diversificació d’usos d’aquest espai des d’una perspectiva de gènere, intercultural, de diversitat funcional i de cicle vital, generant noves oportunitats per als col·lectius més vulnerables. I tot això serà possible mitjançant el treball conjunt amb la ciutadania, comerciants, entitats i serveis del territori.

El Pla d’Acció del Pou de la Figuera recull un total de 17 accions principals a desenvolupar entre els anys 2021 i 2023, que compten amb un pressupost de 650.000 euros. L’àmbit objecte d’aquestes actuacions està situat entre els carrers Sant Pere més Baix, Mestres Casals i Martorell, Carders i carrer d’en Llàstics, sent l’epicentre l’espai públic del Pou de la Figuera.

La necessitat d’aquesta iniciativa ve donada perquè, tot i que se segueix desenvolupant molta vida comunitària, en els darrers anys s’han detectat dinàmiques d’ús de la plaça excloents per a molts veïns i veïnes, així com un cert desgast d’alguns elements físics de la plaça i la necessitat de diverses millores en el manteniment.

Els principals objectius del document són:

  • Potenciar els itineraris formatius i ocupacionals del jovent.
  • Donar suport a l’activitat econòmica existent.
  • Promoure l’ocupació de les plantes baixes amb activitats econòmiques i socials. Diversificar i dinamitzar l’ús de l’espai.
  • Millorar les condicions de seguretat amb perspectiva de mediació comunitària.
  • Posar en valor la memòria col·lectiva i viva de l’espai.
  • Millorar les condicions de manteniment, salubritat i confort de l’espai des de la perspectiva interseccional (té en compte els condicionants que suposen el gènere, l’origen cultural, la situació social, religiosa, funcional, etc. de manera transversal i global).
  • Renovar i augmentar el mobiliari i elements d’ús públic existents.
  • Millorar la coordinació i la comunicació entre les entitats i amb el veïnat per la realització d’activitats en l’espai.
  • Generar un òrgan de seguiment del Pla d’Acció.

Aquest Pla d’Acció es vertebra sobre 4 àmbits de treball que són: l’activitat socioeconòmica, les activitats i usos de l’espai públic, les millores de l’espai físic i la comunicació i les xarxes comunitàries. Algunes de les actuacions que recull són:

Activitat socioeconòmica:

  • Partint del treball iniciat des de la Xarxa Laboral de Casc Antic, generar un mapa de la oferta formativa que s’ofereix al territori, i treballar l’adequació d’aquesta als interessos de les joves i a les sortides laborals.
  • Vetllar perquè part de la oferta formativa sigui accessible per a jovent en situació administrativa irregular i que aquests itineraris formatius ajudin a vehicular l’arrelament.
  • Condicionament de la sala multimèdia del Casal de Joves Palau Alòs en la línia de les TICs.
  • Desplegar una línia formativa en l’àmbit de les noves tecnologies.
  • Possibilitat d’habilitar un petit estudi-plató de gravació per emetre contingut tant radiofònic com audiovisual (creació de continguts plataformes) donant eines de comunicació suport a línies de treball existent i noves d’entitats, centres educatius, equipaments, veïnat…
  • Determinació de l’àmbit del Pou de la Figuera com a zona prioritària en el procés de compra pública de locals en planta baixa prevista el 2021 per part de l’Ajuntament a l’àmbit de Ciutat Vella amb un valor total de 6 milions d’euros.
  • Ajuts econòmics per a la instal·lació a Locals en Planta Baixa (LPB) buits a través del foment de la nova activitat econòmica mitjançant la convocatòria Impulsem el que Fas (IQF)
  • Desplegament de la política de Baixos de Protecció Oficial en els locals adquirits per part de l’Ajuntament als voltants de Pou de la Figuera
  • Desplegament d’altres accions de l’estratègia Amunt Persianes
  • Creació d’una borsa de lloguer de Locals en Planta Baixa per a mobilitzar-ne de privats que es troben buits a la ciutat, per tal d’oferir-los per sota del preu de mercat, posant-los a disposició de projectes econòmics de persones, empreses o entitats.
  • Realització d’un mapa de coneixement de la salut del comerç existent a l’àmbit coordinat amb els comerços i les associacions comercials
  • Acompanyament als comerços existents des del programa Comerç a Punt, en el què es prioritzarà la prospecció i el porta a porta dels comerços ubicats als entorns de Pou de la Figuera
  • Potenciació de la il·luminació de Nadal a l’àmbit del Pou de la Figuera.

Activitats i usos de l’espai públic

  • Dinamització de la plaça amb possibles activitats de dinamització econòmica: fires i mostres de comerciants de l’entorn, distribució de cistelles de cooperatives de consum, i possible mercat de pagès.
  • Coordinació i potenciació d’una programació estable d’activitats a la plaça, activitats comunitàries, culturals, lúdiques i esportives, des d’una perspectiva inclusiva amb la diversitat de les persones.
  • Generació d’un espai de coordinació entre els equipaments i serveis més propers al Pou de la Figuera i la policia de barri i altres cossos de seguretat, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de les accions que es fan a l’espai públic i, compartir les línies de treball de les entitats i equipaments en relació als seus usuaris i dinàmiques que es donen a l’àmbit per tal de poder construir una estratègia conjunta des de la prevenció.
  • Es promourà doncs el coneixement compartit, per part dels cossos de seguretat i de les entitats que treballen a l’espai del Pou i les seves percepcions, i de les entitats/equipaments del tipus d’actuacions que es fan a l’espai en matèria de seguretat.
  • Recuperació de la memòria col·lectiva de l’entorn del Pou de la Figuera mitjançant la producció d’elements visuals efímers o permanents a la plaça (senyalètica).

Millores de l’espai físic

  • Actuació en les necessitats detectades en el procés de participació per a millorar l’espai i garantir-ne l’ús per part de la ciutadania en condicions de confort, salubritat i seguretat.
  • Promoció de la cura de l’espai des d’una mirada de necessitats comunitàries: poda de la vegetació dels parterres; renovació del mobiliari amb taules tipus escacs o similar; millores en la il·luminació; manteniment del sauló; estudi de reubicació dels parterres; renovació de la plantació; millora d’elements esportius; millora accessibilitat de l’escenari; suport en la millora de l’hort comunitari; estudi d’una possible d’ubicació de cabina autorentable, fer un plànol indicatiu usos de la plaça, equipaments i WC.
  • Realització de sessions participades específiques per al disseny del parc infantil, amb les famílies, infants, centres educatius propers, persones amb diversitat funcional i veïnat en general per disseny del parc infantil actual per a transformar-lo en un espai jugable.
  • Estudi del projecte de reconfiguració de la façana de darrera del Casal Pou de la Figuera per potenciar al màxim la seva permeabilitat visual i d’ús amb la plaça i accés al WC públic.
  • Estudiar la possible ubicació d’una cabina autorrentable de la plaça.
  • Seguir treballant per aconseguir un acord amb la propietat del solar del carrer Muntanyans per a realitzar la sistematització necessària al paviment i perímetre per a ser incorporat temporalment com a espai públic per tal que es pogués dinamitzar i com a lloc d’ús per a les dinàmiques culturals i veïnals de l’entorn. de reubicació del projecte Encircant, pistes esportives o circuit saludable intergeneracional.

Comunicació i xarxes comunitàries

  • Disseny amb els agents participants (entitats, equipaments, serveis…) i posada en marxa d’una xarxa de comunicació comunitària autònoma que visibilitzi la diversitat d’accions que succeeixen a l’entorn, que aprofiti sinergies i que potenciï un relat en positiu de construcció col·lectiva d’un entorn amable, divers i respectuós.
  • Incorporació d’una figura que coordina i promou les activitats culturals i de dinamització, referent del Pla de dinamització de la plaça i sigui referent per al teixit comunitari de l’entorn i la Taula de Seguiment del Pla. A la vegada aquesta figura serà l’encarregada de teixir vincles amb el veïnat i persones usuàries de la plaça, per tal de generar sinergies, promoure el sentiment de pertinença i la cura de l’espai, així com establir els lligams necessaris amb el teixit comunitari de l’entorn del Pou.

Una tasca iniciada l’any 2019 i que va confluir en un ampli procés participatiu

Durant els anys 2019 i 2020 s’han dut a terme diverses accions de millora de l’espai, com són el desplaçament i col·locació de nous fanals per millorar la il·luminació i la recol·locació d’algunes cadires per apropar-les a zones il·luminades i l’impuls de diverses activitats de dinamització per infants i joves durant l’estiu de 2020.

Al setembre de 2020 es va presentar el procés participatiu amb els especialistes en participació Raons Públiques en el que van participar més de 270  persones en sessions físiques i online i recollint entre el mes de novembre de 2020 i febrer de 2021 casi 600 propostes que ha permès dissenyar totes les accions que s’han inclòs en aquesta mesura. En paral·lel, es va desenvolupar una diagnosi urbana i social de la plaça amb perspectiva de gènere amb el col·lectiu punt6, que incloïa una anàlisi tècnica de l’espai i un anàlisi qualitatiu i participatiu amb diverses eines, com les marxes exploratòries amb diversos grups de dones.