Qui pot demanar l’Ingrés Mínim Vital?

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat el Reial decret llei que regula les condicions per a accedir a l’Ingrés Mínim Vital (IMV) que posa en marxa aquest dilluns el Govern per a alleujar la situació de precarietat de les llars més vulnerables.

Unitat familiar i persones soles entre 23 i 65 anys
El BOE concreta que com a regla general podran ser beneficiàries de la prestació «les persones integrants d’una unitat de convivència» i «les persones d’almenys 23 anys i menors de 65 anys que viuen soles, o que, comparteixen domicili amb una unitat de convivència no s’integren en aquesta».

Un any de residència legal a Espanya
Aquests ciutadans hauran de «tenir residència legal i efectiva a Espanya i haver-la tingut de forma continuada i ininterrompuda durant almenys l’any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud». No obstant això, no s’exigirà aquest requisit als menors, les persones víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual i les dones víctimes de violència de gènere.

Estar en situació de vulnerabilitat
Els sol·licitants del subsidi hauran de trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica per mancar de rendes, ingressos o patrimoni suficients. Per a la determinació de la situació de vulnerabilitat econòmica es prendrà en consideració la capacitat econòmica de la persona sol·licitant beneficiària individual o, en el seu cas, de la unitat de convivència en el seu conjunt, computant-se els recursos de tots els seus membres.

S’apreciarà que concorre aquest requisit quan el conjunt d’ingressos de la persona beneficiària individual o de la unitat de convivència corresponents a l’exercici fiscal anterior sigui inferior, almenys a 10 euros, a la quantia mensual de la renda garantida amb aquesta prestació que correspongui en funció de la modalitat i del nombre de membres de la unitat de convivència. Per a l’exercici 2020, per exemple, la quantia anual de renda garantida en el cas d’una persona beneficiària individual ascendeix a 5.538 euros (461 mensuals).

Hauran d’haver demanat altres prestacions
Les persones que optin a aquesta ajuda hauran d’haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les quals poguessin tenir dret, en els termes que es fixin reglamentàriament. Queden exceptuats els salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes.

Demandants d’ocupació
Si els ciutadans sol·licitants no estan treballant i són majors d’edat o menors emancipats, hauran d’estar inscrits com a demandants d’ocupació, excepte en els supòsits que es determinin en el reglament.

La norma estableix que les beques a l’estudi, ajudes a l’habitatge o d’emergència o les rendes d’inclusió de les comunitats (com l’existent ja a Catalunya) no computaran a l’hora de determinar els ingressos de la llar, dels quals també es descomptaran les retencions per IRPF i les cotitzacions socials.

A més de requisits d’ingressos, hi ha límits de patrimoni. En aquest cas, es tenen en compte tots els béns de la llar, excepte l’habitatge habitual. Això és, altres immobles, comptes i dipòsits bancaris, participacions en plans o fons de pensions o accions. El topall per a un adult només és de 16.614 euros (el triple de la seva renda anual garantida), quantia que es va incrementant fins a un màxim de 43.200 euros en les unitats de convivència més nombroses.