Els Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona reforcen i incrementen l’atenció durant el 2020 a 33.600 persones

Les atencions creixen un 7% respecte el 2019 i ja representen un 45% més respecte el primer any de servei, el 2017, i suma un total de prop de 100.000 persones ateses des de la seva posada en marxa

L’activitat dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE), servei municipal de referència en matèria de drets energètics, continua creixent de forma constant i sostinguda quatre anys després de la seva posada en marxa. Aquest 2020 els PAE han atès 33.641 persones, corresponents a 13.355 llars, el que significa un augment del 7% respecte l’any anterior i, en conjunt des del 2017, un increment del 45%. Això, en dades absolutes, significa que els PAE han atès fins al final de 2020 un total de 99.225 persones.

Una de les principals missions dels PAE és el de detectar i reduir la pobresa energètica, assessorant i acompanyant les famílies per tal de garantir l’aplicació de la Llei 24/2015, realitzant gestions amb les empreses subministradores, en coordinació amb els diferents serveis municipals. Així, els PAE han aconseguit evitar aquest any passat 27.598 talls de subministraments, una xifra que s’enfila als 84.663 talls evitats des del 2017, però inferior respecte el 2019, ja que durant bona part de l’any la normativa estatal extraordinària per la pandèmia prohibia expressament tots els talls de subministrament per part de les companyies. A diferència de la Llei 24/2015, el Reial Decret Llei 11/2020 no requeria l’acreditació de vulnerabilitat per part dels serveis d’atenció social de les diferents administracions locals.

Tot i la davallada de talls evitats, els PAE han mantingut la intensitat de l’atenció, acompanyant i assessorant les famílies amb deute pendent que pateixen l’assetjament de les subministradores. El 41% de les famílies amb deute pendent declara haver patit trucades, missatges o cartes reclamant el deute del subministrament d’electricitat. El 23% que tenen deute declara haver patit assetjament pel que fa al subministrament de gas natural i el 36% declara haver-ne patit pel que fa al subministrament d’aigua. En aquest sentit, convé recordar que recentment les administracions públiques van signar un conveni amb Endesa amb relació al deute, en compliment de la Llei 24/2015, en què la companyia assumeix el 70% del deute acumulat i l’Ajuntament i la Generalitat, el 30% restant.

Perfil de persones ateses: dones, a l’atur i amb menors a càrrec

Avui en dia, la responsabilitat de la llar i dels fills recau majoritàriament encara sobre les dones. Per tant, les problemàtiques associades al consum de subministraments afecten en major mesura a qui viu més lligat a les tasques de la llar, és a dir, les dones. Dues de cada tres persones que s’han apropat al servei durant el 2020 han estat dones, i destaquen el nombre de llars ateses formades per una sola persona, el 32% del total, en les que en la immensa majoria es tracten de dones amb una mitjana d’edat de 69 anys. A més, en el 12% dels casos es tracta de famílies monomarentals.

Quant a la composició de la unitat familiar, el 42% de les llars ateses tenen menors a càrrec i el 41% tenen almenys un membre de més de 65 anys. La situació laboral de les famílies presenta uns alts índexs de precarietat, amb un 42% de les famílies ateses amb tots els membres a l’atur, així com un 12% de les persones ateses amb feines a temps parcial i un 7% inactives o amb incapacitat permanent.

Més de 80.000 euros d’estalvi per a les famílies gràcies a l’optimització del consum elèctric

Un altre dels eixos de treball dels PAE és la millora de l’eficiència energètica de les llars, és a dir, en un diagnòstic per detectar possibles disfuncions. Això es tradueix en l’assessorament per buscar l’optimització tarifària, la instal·lació de material que redueixi consums i d’equips que facilitin canvis de comportament. En aquest sentit, cal assenyalar que el 55% de les consultes rebudes des de l’esclat de la pandèmia, a través del servei telefònic creat expressament durant el confinament general, han estat relacionades amb l’optimització de les factures del subministrament energètic.

Concretament, s’han dut a terme 1.067 baixades de potència a un 11% de les famílies ateses, una gestió que implica un gran estalvi en el consum elèctric i han permès estalviar a les famílies 81.692 euros en el subministrament elèctric durant el 2020, una quantitat que des del 2017 arriba fins als 356.815 euros estalviats.

D’altra banda, els PAE han acompanyat les famílies en situació de vulnerabilitat a fer els tràmits necessaris beneficiar-se de de les diferents opcions de bonificació social. Les principals gestions que s’han realitzat per optimitzar la despesa energètica han estat l’acompanyament per a la sol·licitud del bo social (en un 27% dels casos), realitzar canvi a mercat regulat (en un 24%), tramitar la tarifa de discriminació horària (en un 14%). En el cas del subministrament del gas, s’ha tramitat el canvi de comercialitzadora a mercat regulat en un 17% dels casos atesos, s’ha procedit a l’eliminació de serveis extres en un 6% dels casos, i s’ha acompanyat a fer el canvi de titular en un 3% de les famílies.

El marge per l’optimització en el subministrament de l’aigua és més alt, ja que existeixen diverses mesures que poden fer disminuir el cost fix o bé bonifiquen la persona consumidora vulnerable. Una contractació inadequada dels trams de l’aigua segons les persones empadronades a l’habitatge pot fer encarir molt la despesa. Així, les mesures de bonificació tarifària més destacades han estat la tramitació de la tarifa social per al 24% de les persones ateses i s’ha sol·licitat el fons de solidaritat per al 33% de les famílies ateses.

La inserció laboral als PAE assoleix el 80% d’èxit

Des de la posada en marxa del servei, els Punts d’Assessorament Energètic compta amb un programa d’inserció laboral per a 20 persones que canvien cada 12 mesos i completen l’equip de professionals del servei. Aquest programa ofereix una formació en un conjunt de competències bàsiques, tècniques i transversals per desenvolupar les tasques de professionals de suport al territori. Tres mesos abans que acabi el programa, s’inicia el procés de recerca activa de feina per culminar el procés de reinserció al mercat laboral.

Aquest 2020, tot i el context de crisi, s’ha obtingut la dada més alta d’èxit d’inserció laboral des de l’inici del servei. Un 80% de les persones participants del darrer programa de formació ha trobat feina en finalitzar la feina amb els PAE, una taxa molt més alta que el 37% i el 28% del 2019 o el 2018, respectivament.

El perfil de les persones que han participat aquest darrer any en el programa d’inserció laboral dels PAE és el de majoritàriament dones (74% del total) de 50 anys de mitjana, i el 80% de totes elles provenen de llars amb tots els membres a l’atur i pateixen privació material severa.