El propietari pot quedar-se amb la fiança del teu lloguer?

En deixar un pis de lloguer i lliurar les claus al propietari, aquest ha de retornar la fiança rebuda en el moment de signar el contracte. No obstant això, hi ha casos en els quals es pot retenir part o tota d’aquesta fiança, com per exemple si s’han deixat rendes o subministraments sense pagar (llum, aigua, gas…) o l’habitatge es troba en mal estat.

Però a part d’aquests motius inqüestionables, hi ha altres supòsits en què es pot quedar la fiança. En concret, existeixen situacions justificades tals com:

Quan l’arrendatari decideix anar-se’n de l’habitatge abans de finalitzar el contracte i sense donar el preavís legalment establert.

Quan desenvolupa activitats industrials o no autoritzades a l’habitatge.

Quan el seu comportament causa molèsties a la resta de veïns de la comunitat.

Si existeixen desperfectes causats per negligència o mal ús del pis, raó per què el propietari podria quedar-se els diners per tal d’arreglar els danys. La llei diu que l’arrendatari ha de retornar la casa “tal com se li va lliurar”, però de vegades és difícil de demostrar. És recomanable per tant, incloure fotografies del pis junt amb el contracte de lloguer en cas de desperfectes en els elements fixos (rajoles, parets, finestres) o en el contingut (electrodomèstics o mobles). Així es podrà distingir entre ús indegut i desgast.