El Govern redueix el nombre d’alumnes per classe a les escoles bressol

L'alumnat no haurà de tenir símptomes de Covid-19 ni haver estat en contacte amb positius

La Conselleria d’Educació de la Generalitat ha reduït la ràtio màxima d’alumnes per grup per a l’acolliment d’alumnat del segon cicle d’Infantil –entre 3 i 6 anys–, inicialment previst en 13, a grups màxims de 8 alumnes a P3 i de 10 alumnes a P4 i P5, quan els centres puguin obrir a partir de l’1 de juny en territoris que es trobin en fase 2.

Segons les Instruccions per a l’obertura dels centres educatius públics i concertats en fase 2 de desescalada, es tracta d’un espai d’acolliment per a les famílies que, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-ho, entre les 9 i les 13 hores.

En la resta d’etapes educatives –sempre amb assistència voluntària–, es manté el ràtio de cinc alumnes per espai en les guarderies –on solament podran acudir els nens entre 1 i 3 anys–, prioritzant la conciliació de les famílies, de màxim de 13 en sisè de Primària i de màxim de 15 en els cursos que tanquen etapa de Secundària: ESO, Batxillerat, segon de cicles de FP, Escola Oficial d’Idiomes i d’Adults.

Per a l’alumnat d’altres cursos i nivells, existeix la possibilitat de tutories personalitzades per a l’acompanyament educatiu i emocional de l’estudiant amb cita prèvia, ja que la possibilitat d’obertura dels centres ha de facilitar l’atenció a la població més vulnerable.

L’alumnat no haurà de tenir simptomatologia de Covid-19, no haver estat en contacte amb casos positius o amb símptomes compatibles els últims 14 dies i tenir el calendari vacunal al dia: a més les famílies o tutors hauran de presentar una declaració responsable el primer dia de tornada a les aules, per la qual els seus fills compleixen els requisits.

Les instruccions assenyalen que les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels alumnes prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre, i si presenta febre o símptomes compatibles amb Covid-19, no podrà assistir a l’escola.

Cada centre, el seu pla de reobertura

Cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu pla de reobertura, amb l’acompanyament de la inspecció educativa, planificar l’acció educativa i el personal que necessita, els espais disponibles pel reinici de la presencialitat i fer una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporen al juny.

Les entrades i sortides del centre s’hauran de fer en diferents horaris i de forma escalonada, mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accesos a la instal·lació, els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i la sortida al pati haurà de ser seqüenciada, amb separació entre grups.

Els alumnes utilitzaran, sempre que sigui possible, material individual i no es distribuiran documents de paper, excepte en els casos imprescindibles, i en les guarderies, no haurien d’haver-hi joguines que “no es puguin netejar i desinfectar amb facilitat” i, quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al grup estable de cinc nens, segons les instruccions.

Els centres privats poden decidir obrir o continuar amb el tancament, però en cas d’obertura hauran de complir les mateixes indicacions que els centres públics i concertats.