Barcelona supera els llindars de soroll nocturn establerts

L’Ajuntament treballa per revisar el mapa de capacitat acústica de la ciutat amb una proposta més ajustada a la realitat

Dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona patrullant de nit per la ciutat. Foto: Twitter Guàrdia Urbana.

Els districtes de Ciutat Vella, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Eixample i Gràcia treballaran per implementar properament diversos plans per reduir la contaminació acústica a les places i carrers que podran ser considerades Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN), una vegada analitzats els nivells de soroll existent a partir de sonòmetres instal·lats en aquests espais.

Els mesuraments de les darreres setmanes mostren que en els primers espais en què s’han instal·lat els sonòmetres se supera de manera continuada en més de tres decibels els límits permesos de soroll de nit.

En concret, els espais que s’estan analitzant per poder ser considerades Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn son: Carrer d’Enric Granados; Plaça de George Orwell; Carrer de Joaquim Costa; Carrer d’Almirall Churruca; Rambla del Poblenou; Carrer Rogent; Carrer de l’Allada Vermell; Carrer Nou de la Rambla; Plaça d’Osca; Triangle Lúdic; places Sol, Virreina i Revolució de Gràcia.

Una vegada fetes les comprovacions, els districtes aplicaran plans de reducció de contaminació acústica adaptades a cada cas. La implantació de les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN) forma part  del Pla de Mesures contra la Contaminació Acústica 2022-2030, que recull un seguit d’actuacions per tal de reduir l’impacte de la contaminació acústica a Barcelona

Noves comprovacions en altres carrers i places

Properament es mesuraran els nivells acústics de nit en altres places i carrers per comprovar si se superen els límits legals i si els districtes han d’aplicar també plans específics en cada cas concret de reducció de la contaminació acústica.

Altres zones on s’analitzaran els nivells de soroll son els carrer de Blai i els Jardins de la Mediterrània a Sants- Montjuïc o les places del Diamant, Raspall, Joanic i Vila de Gràcia.

Revisions del mapa de capacitat acústica de la ciutat (llindars de sorolls permesos)

L’Ajuntament de Barcelona treballa per tal de fer un reconeixement i una adaptació de la ciutat, plantejant, per cada tram de carrer, quin son els usos i per tant els objectius acústics a assolir, plantejant un nou mapa de capacitat acústica de la ciutat buscant la màxima restrictivitat al soroll admès.

El mapa de capacitat acústica estableix els objectius de qualitat acústica del territori, és a dir, aquells valors límit que no s’haurien de superar en funció de la zona de sensibilitat acústica (alta, moderada i baixa). Aquests valors límit s’estableixen per a períodes temporals diferenciats, dia (de 7 a 23 h), i nit (de 23 a 7h) incorporant el criteri dels usos del sòl:

  • Zona de sensibilitat acústica alta (A), comprèn aquells carrers que demanden una protecció alta contra el soroll. Normalment correspon a zones exclusivament residencials, d’ús sanitari o docent o espais naturals. Es representa en color verd en el mapa.
  • Zona de sensibilitat acústica moderada (B), comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll mitjans. Habitualment correspon a zones amb coexistència d’ús residencial i activitats o infraestructures o d’ús terciari. Es representa en color groc en el mapa.
  • Zona de sensibilitat acústica baixa (C), comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll elevats, com poden ser les zones industrials, espais afectats per infraestructures de transport o zones per a usos recreatius i d’espectacles. Es representa en color vermell en el mapa.
  • Zones Especials

El nou mapa de capacitat acústica de la ciutat té les següents característiques:

  • Més realista. Més actualitzat i adaptat a la realitat de la ciutat.
  • Més garant. Creació de Zones Urbanes Tranquil·les (ZUT) per assegurar-ne el manteniment dels bons nivells acústics en àrees properes al ciutadà.

El soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut de la població, just per darrere de la contaminació de l’aire. En aquest sentit, el trànsit és la font de soroll que impacta la pràctica totalitat de la superfície de la ciutat i la font més rellevant.

A la nit, continua essent el trànsit, la font de soroll amb més impacte però en algunes zones de la ciutat apareix un altra font de soroll vinculada a l’ús intensiu de l’espai públic. Segons la percepció ciutadana aquesta és una de les fonts que més molèsties generen i per les que des de l’Ajuntament es treballa de forma intensiva.