Barcelona obra expedients sancionadors per incomplir la llei de regulació de preus del lloguer

Els sancionadors van dirigits contra les plataformes d’anuncis d’habitatges i els seus administradors

Imatge d'un pis en venda o lloguer. ACN

L’Ajuntament treballa per fer complir la llei catalana de contenció de rendes d’arrendaments d’habitatge amb la finalitat d’evitar increments de preus desmesurats en una zona fortament tensionada com és la ciutat de Barcelona. En els darrers mesos, la Unitat de Disciplina i Antiassetjament de l’Institut Municipal de l’Habitatge (IMHAB) ha incoat 32 expedients sancionadors per incompliment per part d’anunciants i immobiliàries de fer constar l’índex del preu de referència. En total, aquests expedients poden sumar un import de 96.000 euros.

L’estratègia municipal, lluny de ser recaptatòria, persegueix el compliment de la llei i evitar que se signin contractes de lloguer amb rendes superiors a les que marca la norma. La motivació d’inspeccionar i sancionar les infraccions en la publicitat rau en el fet que són les ofertes visibles dels habitatges les que acaben fixant les condicions de l’eventual contracte de lloguer. No obstant, també s’ha començat a treballar en infraccions pel que fa a preus del lloguer i ja s’ha incoat un expedient sancionador per infracció greu arran d’una denúncia per un contracte de lloguer amb una renda superior a la permesa.

Tot i que la competència en matèria sancionadora és de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona aplica la disciplina de l’habitatge que deriva de la Llei pel Dret a l’Habitatge pel principi de subsidiarietat. En aquest sentit, la ciutadania pot fer arribar a l’Ajuntament possibles infraccions en aquesta matèria a qualsevol de les Oficines d’Habitatge presents a tots els districtes de la ciutat.

La Llei 11/2020 de 18 de setembre, la norma catalana que regula els increments dels  preus dels lloguers d’habitatges, estableix que en les zones declarades àrees de mercat tensionat l’import de la renda no pot diferir més d’un 5% del preu assenyalat a l’índex de preu de referència que correspongui, ni tampoc pot sobrepassar la renda la consignada en el darrer contracte de lloguer. Per aquesta raó, la llei obliga que en tota la publicitat figurin aquestes dades de referència per evitar que s’acabi arrendant un habitatge a un preu fora del que assenyala la norma. Alhora, s’estableix que l’incompliment d’aquest fet és considerat una infracció lleu, amb una sanció mínima de 3.000 euros.

En el cas d’infraccions relatives a l’establiment de rendes superiors al que assenyalen l’índex de referència i els contractes anteriors, si aquest increment és inferior al 20% es considera infracció lleu. Si supera aquest marge, passa a ser infracció greu i la sanció mínima serà de 9.000 euros.

Tres sancions ja han estat executades i cobrades

En total, la Unitat de Disciplina i Antiassetjament ha detectat 16 anuncis d’habitatges ubicats a la ciutat de Barcelona que incomplien l’obligació de fer constar les rendes de referència i anteriors. D’aquests, la majoria (10) corresponen a ofertes publicades al portal Idealista, unes altres 5 eren de Fotocasa mentre que el darrer corresponia a Habitaclia. En el cas d’aquests dos darrers, han contestat a la incoació dels expedients sancionadors al·legant que ja han establert sistemes en les seves plataformes de manera que s’adverteix a l’anunciant el deure d’incloure l’índex de referència i accions informatives per als usuaris.

Alhora, per cada anunci s’han iniciat els pertinents expedients sancionadors a les empreses immobiliàries administradores, entre les quals figuren organitzacions amb una forta implantació a la ciutat de Barcelona, com són Engel & Volkers, Don Piso o Núñez y Navarro, entre d’altres.

Cal assenyalar també que en tres casos, les respectives immobiliàries administradores dels habitatges han acceptat i reconegut la infracció i han pagat la sanció, mentre que la resta d’expedients segueixen oberts i en tràmit, ja sigui a l’espera de rebre o resoldre les primeres al·legacions, o bé en fase de proposta de resolució.