L’Ajuntament de Gavà promou una campanya per facilitar l’accés a pisos de protecció oficial

En els pròxims mesos es publicaran les bases per accedir a nous pisos de protecció oficial en construcció al barri de Can Ribes, que inclou habitatges de venda i de lloguer a preu assequible

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Pròximament es publicaran les bases per accedir a nous pisos de protecció  oficial a la ciutat de Gavà. Concretament, en els edificis en construcció al barri  de Can Ribes. Aquesta promoció, desenvolupada per l’IMPSOL (AMB) en  col·laboració amb l’Ajuntament de Gavà, inclou 134 habitatges de venda i de  lloguer a preus assequibles. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Gavà ha  posat en marxa una campanya per incentivar les inscripcions al Registre de  Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC). 

L’alcaldessa Gemma Badia ha afirmat que “l’objectiu d’aquesta campanya és informar a la  ciutadania d’un requisit  imprescindible per accedir a  aquests habitatges protegits, dels  quals una setantena seran de  lloguer: donar-se d’alta al registre  de sol·licitants d’habitatge  protegit de la Generalitat i, en cas  d’haver-ho fet, comprovar que la  inscripció encara és vigent. Una  comunicació que fem a través de la web gavaciutat.cat, de les xarxes socials de l’Ajuntament i amb díptics informatius distribuïts als  equipaments municipals”.

Els requisits generals i econòmics per optar a la promoció d’habitatge protegit de  que s’han de complir, així com el calendari de finalització de l’obra, es donaran  a conèixer pròximament. 

Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya 

La inscripció al registre es pot realitzar en qualsevol moment, té una vigència  d’un any i és renovable.  

Els requisits per a la inscripció al RSHPOC són: 

  • Ser major d’edat o estar emancipat. 
  • Tenir la residència legal al territori espanyol. 
  • Estar empadronat en un municipi de Catalunya (aquest requisit no  s’exigeix a les persones originàries de Catalunya o antigues residents  sempre que acreditin tenir presentada la sol·licitud de reconeixement de  la condició de persona retornada). 
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat de  representació legal o autorització judicial substitutòria. 
  • Tenir necessitat d’habitatge, per no disposar-ne o perquè l’habitatge de  què es disposa no és l’adequat o no es troba a disposició del sol·licitant. 

Les persones que tinguin la intenció de sol·licitar habitatge de lloguer o de  compra han d’assegurar-se d’estar inscrites al RSHPOC: 

  • Sol·licitant una primera inscripció al RSHPOC. 
  • Comprovant que encara és vigent la seva actual inscripció al RSHPOC.
  • Renovant, si escau, la seva actual inscripció al RSHPOC, en el cas que  hagi arribat a la seva data de caducitat o als dies immediatament  posteriors. 

Procediment d’inscripció al RSHPOC 

L’Ajuntament de Gavà posa a disposició de la ciutadania tota la informació  necessària per realitzar el registre al RSHPOC mitjançant la distribució de díptics  en paper, l’espai web www.gavaciutat.cat/registre-hpo i les xarxes socials  municipals. 

Les persones interessades poden inscriure’s o renovar la seva inscripció a  www.registresolicitants.cat.

Per qualsevol dubte al respecte, es poden adreçar consultes a l’Oficina Local  d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita  prèvia en aquest enllaç https://bit.ly/3FByvVt

El RSHOP proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució  territorial dels habitatges amb protecció oficial. A més, permet facilitar els  processos d’adjudicació d’habitatges protegits garantint la màxima  transparència.