Ordino aposta per un nou model de parròquia integral

El nou model cerca l’equilibri entre identitat del territori, desenvolupament i qualitat de vida

temps lectura-Temps de lectura: 4 minuts

El Comú d’Ordino ha presentat aquest vespre a la Reunió de Poble l’encàrrec d’un pla d’ordenació urbanística que ha de servir com  a base tècnica per preparar una revisió excepcional del POUP. 

Aquest és el principal objectiu que s’ha marcat el Comú d’Ordino, per a  complementar el Pla de Sostenibilitat i l’estudi de creixement sostenible que es van exposar durant la Reunió de Poble del juliol del 2022 on es va constatar que s’havia  produït un creixement considerable de la construcció a la parròquia i que calia  posar-hi solució.

Aquest projecte incorpora a més, criteris que tenen en compte la qualitat de vida i  el benestar dels ciutadans, integrant el patrimoni natural i cultural i prenent les millors pràctiques internacionals.

Els resultats d’aquestes dues fases permetran la definició d’un nou model de  parròquia —que s’explicarà en una pròxima reunió— i que vol assegurar un equilibri  entre l’hàbitat urbà i el patrimoni natural mantenint Ordino com a Reserva de la Biosfera.

 

Una nova mirada integral

Durant l’última Reunió de Poble del juliol del 2022 el Comú ja va posar de manifest  la necessitat de revisar el POUP després de constatar que l’estudi tècnic mostrava  un creixement important de la parròquia.

L’objectiu de l’encàrrec és, a partir de criteris tècnics, proposar un nou model de  parròquia, pioner i innovador a Andorra, on es detallaran criteris i actuacions que  estan emmirallats en les pràctiques més avançades en l’àmbit europeu i que segueixen  les recomanacions de l’OMS.

 

Un nou model sostenible que asseguri l’equilibri entre desenvolupament i qualitat de vida

Aquest encàrrec respon a la necessitat de trobar l’equilibri entre el  desenvolupament econòmic i la conservació del patrimoni natural, però, no és  suficient modificant la normativa, és important també planificar i establir criteris que  assegurin un creixement de la parròquia que mantingui la qualitat de vida actual. La  proposta de revisió excepcional del POUP incorporarà tots aquests criteris.

En concret, el projecte s’ha encarregat a tres empreses, dos estudis d’arquitectura situats a Barcelona i un altre, a Andorra —que s’han unit en format d’UTE (Unió Temporal d’Empreses)—, i tots tres compten amb experts de llarga trajectòria professional i acadèmica.

Aquesta proposta incorpora una mirada integral del territori des d’una nova òptica, en la qual, els valors urbans i territorials, les necessitats dels seus habitants i un millor aprofitament dels recursos esdevingui una guia per les propostes  d’intervenció.

De moment, el que avui es presenta són les fases I i II que corresponen a la d’informació i diagnosi. En la primera fase, s’ha analitzat tota la informació existent i s’ha sistematitzat i organitzat tot el contingut gràfic. A més, s’ha fet un important treball de cartografia i s’ha creat un gran volum de material tècnic que abans no es disposava.

En aquest sentit, la informació obtinguda es divideix en diferents segments:  aproximació al territori, estructura de la propietat, morfologia urbana, planejament  urbanístic, habitabilitat i qualitat de vida i estructures ecològiques: visibilitat i paisatge. Tot això servirà de base tècnica i científica en la presa de decisions del  futur.

En la segona fase, és on, a partir de l’anàlisi de les dades es fa una proposta  de model a partir de diferents valors territorials, mediambientals i de qualitat de vida.

El diagnòstic realitzat projecta cinc escenaris diferents en funció del grau de  desenvolupament del pla d’urbanisme vigent amb percentatges de creixement que  oscil·len entre el 9% i l’1,526%.

L’anàlisi dels escenaris incorpora noves dades científiques interpretades i per tant,  amb aquesta perspectiva de futur és necessari prendre decisions i ordenar el  creixement futur. Tal com ha destacat el cònsol major, Josep Ángel Mortés, “cal  decidir quin model de parròquia volem per Ordino. No es tracta d’una decisió política  sinó d’assegurar un llegat a les futures generacions”.

El detall d’aquest nou model que en resultarà d’aquest projecte està basat en la  idoneïtat, és a dir, és un model que incorpora els beneficis que l’ecosistema aporta  a la societat i que en millora la salut, l’economia i la qualitat de vida de les persones.

Aquesta proposta s’està enllestint i està previst que es presenti durant el mes  d’octubre o novembre en una segona Reunió de Poble. De fet, serà precisament  l’aposta per aquest nou model el que determinarà quines seran les modificacions  que es realitzaran a la revisió excepcional del POUP. Segons ha indicat la cònsol  menor, Eva Choy, “volem un nou model en el que el disseny del nucli urbà estigui  pensat i estructurat al servei del ciutadà i a la qualitat de vida de les persones en  funció de les seves necessitats”.

 

Ordino, la parròquia d’Andorra pionera en sostenibilitat

El reconeixement d’Ordino com a Reserva de la Biosfera l’octubre del 2020 va  suposar un abans i un després en la presa de decisions de la corporació, ja que la  integració de criteris de sostenibilitat s’ha convertit en tot un eix vertebrador de  l’estratègia de gestió comunal que s’encamina sobretot en l’alineament a l’Agenda  2030.

És a partir d’aquí quan s’inicia un Pla de Sostenibilitat l’any 2021 que es va articular en diferents parts.

En primer lloc, el setembre del 2021, es va realitzar un diagnòstic en l’alineament  de l’activitat comunal als objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda  2030.

Després, en segon lloc, el 2022, es va enllestir un Pla director de la xarxa d’aigua  potable i recursos hídrics a més d’un estudi sobre el creixement sostenible de la  parròquia. També, es va crear un full de ruta de sostenibilitat per a la Reserva de la  Biosfera on es van seleccionar els Objectius de Desenvolupament Sostenible més  rellevants per a la parròquia. (Aigua neta i sanejament (6), Producció i consum  responsables (12), Acció pel clima (13), Vida i ecosistemes terrestres (15)).

L’any passat es va fer una modificació puntual del POUP motivada pel  creixement dels dos anys anteriors.

Aquest 2023, es va encarregar un full de ruta de sostenibilitat per a la gestió del  territori on el Comú es marca l’objectiu a llarg termini d’emmirallar-se en tres  objectius ODS (Reducció de les desigualtats (10), Indústria, Innovació i  Infraestructura (9) i Ciutats i comunitats sostenibles (11)).

Tots aquests projectes es van presentar durant la Reunió de Poble convocada el  juliol de l’any passat.

Des del Comú es va fer la petició a Govern per a dur a terme la revisió excepcional  del POUP. La Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU) estableix  que les revisions del POUP només es poden practicar cada 6 anys, tot i que  excepcionalment es pot revisar abans d’aquest termini sempre que hi hagi causes  d’interès públic degudament justificades. Aquesta sol·licitud va ser validada el  passat 22 de març per part de Govern, i s’inicia el procés de revisió excepcional del  POUP.

Paral·lelament, i en interès de la viabilitat de la planificació, es va acordar la  suspensió temporal de llicències de parcel·lació de terrenys (inclosos els plans  parcials) en unitats d’actuació classificades com a sòl urbanitzable o urbà no  consolidat i de les llicències d’urbanització en les mateixes unitats d’actuació, i en  tots aquells terrenys o parcel·les que no hagin adquirit la condició de solar.

El Comú està treballant en paral·lel amb l’estudi de càrrega que va encomanar el  Govern d’Andorra i que també es donarà a conèixer a finals d’any.