El SAAS declara desert el concurs per a la contractació dels serveis de transport sanitari

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

El Consell Directiu del SAAS a proposta de la Mesa de  contractació, ha acordat declarar desert el concurs públic  nacional per a la contractació dels serveis de transport sanitari.

Aquest fet ve motivat per criteris d’oportunitat econòmica, atès que davant de les  diferents estratègies adoptades pels licitadors en relació a la part fixa i variable de  les ofertes, la mesa de contractació mitjançant l’anàlisi preliminar dels preus  presentats pels diferents licitadors per a l’execució del contracte, detecta que no  podrien assumir-se d’acord amb la dotació pressupostària prevista per la  parapública. 

Vist que l’objectiu de la licitació és adjudicar el contracte al licitador que presenti la  millor oferta pel SAAS, tan a nivell econòmic com tècnic, el SAAS convocarà una  nova licitació ajustant la proposta de valoració econòmica de les ofertes, quina  atorgarà la major puntuació al licitador que presenti una proposta amb el cost  global anual més avantatjosa pel SAAS.