Andorra actualitza l’antic Codi de circulació vigent des del 1999

L'objectiu és millorar la seguretat viària de conductors i vianants

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, el director de Mobilitat, Jaume Bonell, i el director del Departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Pujol, han presentat aquest dijous la nova Llei del Codi de circulació. El text –que ha entrat en vigor avui 2 de setembre– actualitza l’antic Codi de circulació vigent des del 1999 i, alhora, introdueix nous aspectes per millorar la seguretat viària de conductors i vianants en la xarxa de carreteres del país.

És a dir, es pretén aconseguir una reducció de la sinistralitat i facilitar un trànsit més satisfactori, incidint en elements com les característiques tècniques dels vehicles o el règim sancionador. El nou codi es desplega en diferents reglaments, desenvolupats pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa; el Ministeri de Justícia i Interior; i el Ministeri de Territori i Habitatge. “Es tracta d’una feina transversal”, tal com ha destacat León.

Reglament del règim sancionador

Pel que fa al Reglament del règim sancionador, al text es qualifiquen les infraccions i les classifica en lleus (fins a 100 euros), greus (entre 101 i 200 euros) i molt greus (201 a 400 euros). Aquesta nova classificació suposa l’increment de les multes en alguns casos. Per a les infraccions de rellevància especial s’han fixat sancions específiques i adaptades a la seva gravetat.

A tall d’exemple, es multa amb 300 euros el fet de conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o de qualsevol altre dispositiu incompatible amb l’atenció obligatòria permanent a la conducció. Joan León també ha exemplificat el cas de no fer ús del cinturó de seguretat, tant el conductor com els passatgers d’un vehicle, que té una sanció de 200 euros.

Tanmateix, s’ha establert la possibilitat de reduir en un 50% la sanció imposada en cas que es faci el pagament voluntari de la sanció en el mateix moment en que s’incoa el procediment sancionador o dins dels deu dies hàbils següents.

A més, s’han introduït com a novetat les sancions especifiques relacionades amb els vehicles de mobilitat personal (VMP), ja que estan subjectes a la Llei del Codi de la circulació. Per exemple, es sanciona amb 60 euros el fet de circular per voreres, places, jardins i altres espais reservats amb caràcter exclusiu per a vianants.

Respecte a l’alcoholèmia, conduir amb una taxa d’alcohol en sang entre 0,51 g/l i 0,8 g/l implica una multa de 400 euros, mentre que fer-ho superant una taxa de 0,8 g/l està penalitzat amb 600 euros.

Reglaments de permisos de conduir, de centres formadors i de vehicles de mobilitat personal amb motor

D’altra banda, Josep Pujol ha explicat els reglaments, inclosos al nou Codi de circulació, desenvolupats pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa. En primer lloc, s’ha referit al Reglament de permisos i de les autoritzacions administratives complementàries per conduir i del registre de permisos de conduir, que, entre d’altres, basa els permisos de conduir en les categories de la Directiva 2006/126/CE del Parlament i del Consell del 20 de desembre del 2006.

Així, les categories són AM (ciclomotor), A1, A2 i A (motocicletes), B2, B2E, B, BE (automòbils), C1, C1E, C i CE (camions), i D1, D1E, D i DE (autobusos). Tal com ha posat en relleu Pujol, totes les categories s’obtindran per examen i no hi haurà candidats lliures.

El director d’Economia també ha abordat el Reglament dels centres de formació de conductors, que defineix l’antiguitat i les característiques dels vehicles per poder impartir les classes i examinar als alumnes de l’autoescola. A més, el mateix text crea la figura de monitor de teòrica per impartir classes de teòrica als alumnes. Alhora s’atorga a l’autoescola la potestat de certificar que un candidat pot presentar-se a examen malgrat no ha realitzat el mínim de pràctiques.

D’entre els reglaments aprovats pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa i inclosos al nou Codi de circulació, Pujol ha ressaltat el Reglament regulador dels vehicles de mobilitat personal (VMP) de motor. En aquest text es considera un VMP el vehicle propulsat exclusivament per motors elèctrics, sense seient, d’una o més rodes, dissenyat i construït per al desplaçament d’una única persona i una velocitat de més de 6 km/h i màxim 25 km/h.

Els usuaris que circulin per la via pública amb vehicles de mobilitat personal de motor han de dur vestimenta o accessoris reflectors en les vies interurbanes i quan les condicions meteorològiques o de llum ho requereixin, així com casc de protecció homologat i degudament cordat en trajectes interurbans. Tampoc poden transportar una altra persona ni dur auriculars o cap altre aparell que emeti sons, no poden arrossegar càrregues i no poden ser arrossegats per cap altre vehicle.

Els vehicles de mobilitat personal de motor del tipus T2 han de disposar obligatòriament d’una assegurança de responsabilitat civil contractada amb una empresa asseguradora autoritzada a operar a Andorra.

Actualització del Departament de Mobilitat

Finalment, Jaume Bonell ha apuntat que el Departament de Mobilitat del Ministeri de Territori i Habitatge ha inclòs al nou Codi de circulació, en forma de reglaments, algunes qüestions que fins ara estaven aprovades a la Taula Nacional de Mobilitat. Es destaca el Reglament de les fases i colors de la neu o el Reglament del tipus i significat dels senyals verticals de circulació; que especifica la forma, els símbols, el color, el disseny i el significat dels senyals de circulació.

També s’hi inclou al nou Codi el Reglament del tipus i significat dels senyals i ordres dels agents encarregats de la vigilància i la disciplina del trànsit (aborda els senyals amb el braç, els senyals des dels vehicles o els senyals de tancament i obertura de carreteres en esdeveniments esportius). Aquest text alhora regula la figura dels senyalistes i es determina l’obligació que duguin roba reflectant visible a 150 metres de distancia.

Finalment, Mobilitat també ha inclòs, al nou Codi, el Reglament de les marques viàries de pintura. La finalitat d’aquest text és definir el tipus de qualitat de la pintura i el control de verificació.