El Comú d’Ordino aprova els comptes de 2021 amb bones xifres

En el punt anterior de l’ordre del dia, avui també s’han aprovat els treballs d’impermeabilització de la plaça de la Covanella per un import de 491 mil euros

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

En la sessió de Consell de Comú que ha tingut lloc aquest migdia s’han aprovat per àmplia majoria els comptes del 2021 amb uns ingressos de 12.533.275,95 euros i unes despeses de 12.097.418,21 euros, el que suposa un superàvit pressupostari liquidat de 435.857,74 euros. La liquidació presentada han obtingut l’abstenció del conseller Enric Dolsa, que ha qüestionat l’excessiva dependència de la construcció de les finances comunals. La consellera Tudó, tot i donar la seva aprovació ha compartit la inquietud per aquests ingressos i ha demanat potenciar altres aspectes com la cultura. El cònsol major ha proposat seure per trobar solucions al creixement urbanístic, de manera conjunta, i mantenir el model actual de parròquia.

En el punt anterior de l’ordre del dia, avui també s’han aprovat els treballs d’impermeabilització de la plaça de la Covanella per un import de 491 mil euros en 12 setmanes d’execució. Del pressupost del 2021, s’ha liquidat el 89,60% de la despesa pressupostada inicialment. La despesa total liquidada ha estat inferior a la del 2020 en un 6,65% per l’import de 862.334,69 €. La variació més important correspon al capítol 4 de subvencions, atès que l’any anterior es va liquidar la quantitat de 800.000 euros com aportació extraordinària al Govern d’Andorra per col·laborar en la lluita contra la pandèmia del COVID19.

La despesa corrent ha augmentat en un 1,75% en relació a l’exercici 2020. Cal tenir en compte que l’any anterior es va veure afectat en tots els seus capítols de despesa corrent per l’aturada de serveis i d’activitats, els quals s’han anat recuperant durant l’exercici 2021. De la despesa corrent es pot destacar els increments en els costos dels treballs de treta de neu, recollida de residus i servei de bus parroquial. La consellera ha posat el focus en la disminució de la despesa financera any rere any, un 3,61% comparat a l’exercici anterior.

Pel que fa al capítol de subvencions, destaquen les aportacions a esdeveniments esportius com el Trofeu Borrufa, el Freerride World Tour i el Multiesport Festival Andorra; a més de les entitats esportives com l’ECOA. En aquest punt s’inclouen tambés les subvencions a les entitats culturals i de promoció turística, amb aportacions a Andorra Turisme, l’Esbart Valls del Nord i l’Associació de Festivals d’Ordino.

Els ingressos s’han incrementat un 1,59% en relació a l’exercici anterior en 196.446 euros. En els ingressos directes cal destacar la recaptació en concepte de l’impost sobre la construcció que ha estat d’1,2 milions d’euros molt per sobre del que s’havia previst al pressupost.

Als ingressos del capítol de taxes i preus públics, hi ha hagut un increment del 48% en relació al 2020, però cal considerar l’efecte que va tenir en les recaptacions de l’exercici anterior l’aturada de serveis i activitats amb motiu de la pandèmia del COVID19. Pel que fa les inversions, s’ha liquidat 2.738.441,63 euros d’un total de 3,6 milions d’inversions compromeses. D’aquestes inversions podem destacar la reforma de l’edifici del Centre Esportiu amb 1.595.094 euros; les millores en l’aparcament a la zona de les Fargues de Sornàs amb 250.114,78 euros i la remodelació de la plaça sobre l’aparcament vertical d’Ordino amb 159.369,73 euros.

L’aportació a la Mancomunitat de serveis d’Ordino pel finançament d’inversions en la xarxa d’aigua potable ha estat de 100.000 € per aquest exercici. Pel que fa el retorn de préstecs, s’hi ha destinat 970.155,52 euros. L’endeutament del Comú a data 31 de desembre de 2021 és d’11.612.207,82 euros que juntament amb l’endeutament de les societats participades passa a ser de 13.155.050 euros, el que suposa un 113,29% del sostre d’endeutament del 200%.

El Comú disposa, al tancament de l’exercici, de romanent de tresoreria suficient per al finançament de les despeses reconduïdes a l’exercici 2022 per la qual cosa no s’ha generat necessitat de nou endeutament durant l’exercici 2021. L’exercici 2021 es liquida en el context del marc pressupostari 2020/2023 que es revisa anyalment, i aquest any ha estat el primer en que s’ha aplicat les normes internacional de comptabilitat del sector públic (NICSP) pel que fa a la vessant financera dels comptes anuals.