Primeres actuacions per la redacció del projecte de sanejament i depuració del nucli urbà de Tivissa

Durant les últimes setmanes s’han iniciat els treballs previs per la redacció del projecte

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Per poder iniciar la redacció del projecte, són necessàries les visites de camp per reconèixer el terreny, i amb això, aconseguir la recopilació d’informació existent, per poder realitzar la diagnosi de l’estat actual.

És per això, que durant aquesta setmana, s’han instal·lat a diversos punts del municipi diversos mesuradors que analitzaran les aigües residuals i comptabilitzaran els cabals. Aquesta actuació es realitza per saber quina és la millor solució per garantir el sanejament de les aigües del poble.

Fa aproximadament un mes l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va adjudicar la redacció del projecte constructiu de sanejament i depuració del nucli urbà de Tivissa. Amb un pressupost superior als 114.200 euros.

L’objecte del contracte és la redacció d’un projecte constructiu que ha de definir les obres corresponents a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. En concret, l’actuació objecte d’aquest informe està prevista amb el Codi A1 Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Saneamiento y depuración del nucleo de Tivissa, del Plan Hidrológico del Ebro (2015-2021) aprovat per Reial Decret 1/2016, de 8 de gener.

El sistema de sanejament municipal de Tivissa aboca actualment en diferents punts del medi sense que l’aigua residual hagi passat per un procés de depuració. Per aquest motiu, és tan necessària la redacció d’un projecte constructiu que defineixi les actuacions necessàries per a dur a terme el sanejament i depuració del nucli urbà de Tivissa.

En aquest sentit, el projecte preveurà diverses alternatives pel que fa a la ubicació de la depuradora, les estacions de bombament i els col·lectors en alta, amb l’objectiu de garantir les necessitats de sanejament actuals i futures. En la redacció del projecte s’implantarà la metodologia de Modelatge d’informació de la construcció (Building Information Modelling, BIM).