Sabadell organitza una visita guiada a l’aqüeducte subterrani de Can Gambús

És una de les poques estructures d’enginyeria hidràulica romana d’aquestes característiques conservada a Catalunya

El diumenge 20 de juny, a les 12 del migdia, l’Ajuntament organitza una visita guiada  a l’aqüeducte romà (cuniculus) de Can Gambús, amb motiu de les Jornades  Europees d’Arqueologia, que tindran lloc dels dies 18, 19 i 20 de juny. Les places  per assistir-hi són limitades i cal inscripció prèvia al telèfon del Museu d’Història de  Sabadell (MHS), 93 727 85 55.  

Aquest cuniculus, una de les poques estructures d’enginyeria hidràulica romana  d’aquestes característiques conservada a Catalunya, és un element patrimonial  singular i actualment es conserva integrat i rehabilitat al parc de Can Gambús. Es  tracta d’un aqüeducte subterrani dels segles I-II dC, que tenia per objectiu portar  aigües netes, del qual, malauradament, no se’n coneix ni l’origen ni la destinació.

D’aquest aqüeducte romà se’n van documentar un total de 121 metres de  recorregut, durant les intervencions arqueològiques preventives que es dur portar a  terme en aquest sector durant els anys 2003-2006. La galeria subterrània fa 1,90 m  d’alçada i 0,50 m d’amplada. A cada inflexió del recorregut i a prop de cada pou hi  ha unes fornícules excavades a les parets laterals, a 1,50 m d’alçada, que servien  per posar-hi les llànties d’oli per fer llum durant les tasques de construcció i de  manteniment. 

Del cuniculus se n’han localitzat 7 pous de registre, separats aproximadament 18 m  l’un de l’altre. Cada pou, de planta quadrangular, va ser excavat arqueològicament  fins a 2 m de profunditat –per qüestions de seguretat–, amb l’excepció dels tres que  van ser eliminats, els quals es van excavar també en tota la seva profunditat fins a  un màxim de 5 m fins a tocar del fons de la galeria. A les parets laterals dels pous  es conserven els encaixos per posar-hi els pals de fusta que els servien d’escala. 

D’aquesta galeria subterrània es va poder excavar totalment un tram de 42 metres  –l’extrem sud del cuniculus– i tres dels pous. La resta es va haver d’eliminar per  poder fer la urbanització d’aquest nou barri (carrers i rotonda). D’aquesta manera  es van poder documentar tot el sistema constructiu d’aquesta estructura i les seves característiques tipològiques. Per tant, queden conservats i sense excavar  arqueològicament, sota l’actual parc de Can Gambús, uns 79 m del cuniculus, a  una profunditat màxima d’uns 5 m en el seu punt més alt. 

Diverses hipòtesis apunten que aquesta construcció hidràulica podia tenir relació  amb la vil·la i terrisseria romana de Can Feu, situada un quilòmetre cap al sud i que  es va localitzar i excavar ja fa un temps a l’actual emplaçament del Barcelona Moda  Center, aproximadament.