Reus consciencia a la ciutadania dels riscos tecnològics

L’Ajuntament de Reus posa en marxa un pla de difusió orientat a donar a conèixer a la ciutadania el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Reus (DUPROCIM). Les accions de difusió previstes es marquen com a objectiu principal que la ciutadania de Reus sigui conscient dels riscos especials, naturals o tecnològics als que està exposada i que l’Ajuntament de Reus disposa d’una organització de protecció civil que analitza i avalua els riscos, i que planifica de manera preventiva la gestió d’una possible emergència, tant des de l’òptica operativa institucional com des de l’autoprotecció de la ciutadania.

El DUPROCIM, aprovat per acord de Ple de l’Ajuntament del 18 de juny de 2020 i homologat per la la Comissió Plenària de Protecció Civil de Catalunya el 30 d’octubre del mateix any, estableix el marc orgànic i funcional per prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència a la ciutat. Alhora, el document garanteix la integració de la planificació municipals de les emergències amb el sistema català de protecció civil.

Les accions de difusió s’estructuren en tres fases:

  • Publicació de la informació completa al web municipal.
  • Difusió a través de les xarxes socials corporatives i els mitjans de comunicació.
  • Sessions formatives i de conscienciació amb diferents col·lectius de la ciutat.

La informació publicada al web municipal conté el document complet del DUPROCIM, a la vegada que inclou una versió resumida sobre la planificació municipal de les emergències i l’organització municipal de la protecció civil. Igualment, s’ha incorporat un apartat d’anàlisi de riscos, en el qual es descriuen els diferents nivells d’alerta d’un pla d’emergències (prealerta, alerta i emergència).

El DUPROCIM descriu i avalua els diferents riscos a que està exposada la població de Reus, alhora que en defineix les zones d’afectació per a cada tipologia de risc i en prevé les conseqüències amb consells d’autoprotecció preventius i durant l’emergència. Aquesta informació està resumida al reus.cat en dos apartats vinculats: l’anàlisi de tots els riscos als que està exposada la ciutadania de la Reus i els consells d’autoprotecció per a cada un dels riscos.

L’Ajuntament de Reus ha editat una guia pràctica amb els consells d’autoprotecció sobre què cal fer en cas d’emergència, d’acord a les recomanacions de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Aquesta guia està penjada en format pdf al web municipal i es lliurarà a les persones participants en els xerrades formatives i de conscienciació que la Guàrdia Urbana i el departament municipal d’Emergències i Protecció Civil faran amb diferents col·lectius de la ciutat: entitats veïnals, comunitat educativa o sectors empresarials.