Reus aposta per millorar la convivència entre animals i ciutadans

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  El Ple Municipal de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest dilluns la nova “Ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana” que aposta per la convivència entre els animals, els propietaris i la resta de la ciutadania.

  El text es fixa com a objectiu principal regular i promoure la tinença responsable i la protecció dels animals domèstics, així com fomentar els valors cívics i de corresponsabilitat de la ciutadania en tot allò que té relació amb els animals.

  El text de la nova normativa municipal deixa clars en la part expositiva els objectius que persegueix: “La tinença d’un animal de companyia és una responsabilitat a llarg termini. La seva tutela comporta un seguit de drets per l’animal però també unes responsabilitats i obligacions pel seu propietari”. I afegeix: “Reus no és aliè a la problemàtica pel que fa als abandonaments d’animals i les conseqüències ètiques, socials i mediambientals que aquests comporten”.

  El document respon a l’adequació a la normativa vigent i a la necessitat de regulació de les condicions de la tinença responsable en relació a qüestions com l’allotjament, la manutenció i les condicions higièniques i sanitàries. La nova norma fixa la responsabilitat dels propietaris i prohibeix les accions, omissions o deures que afectin la qualitat de vida dels animals per tal de vetllar per la seva protecció.

  En aquest sentit, l’ordenança incentiva la pedagogia, l’educació i la informació. Igualment, el text fomenta l’esterilització, l’adopció i l’acollida dels animals. En especial, la nova normativa municipal fa referència a la interrelació entre persones i animals en aspectes de convivència i en activitats d’esbarjo i lucratives, amb una doble finalitat: la protecció, seguretat i salut de les persones i la protecció i el benestar dels animals, i el respecte envers aquests.

  L’ordenança també regula el cens municipal i la identificació dels animals de companyia, amb l’objectiu de disminuir els abandonaments a la via pública i garantir la convivència i tinença responsable. Per aquest motiu, l’Ajuntament disposa d’un cens municipal per a la inscripció dels animals de companyia del municipi, en el qual hi ha un apartat específic per als gossos considerats potencialment perillosos.

  Principals novetats
  El nou text substituirà l’ordenança actualment vigent, aprovada el setembre del 1990 i modificada el juny del 1998.

  Amb la nova ordenança es regulen, entre d’altres, nous aspectes com són:

  El cens municipal i la identificació dels animals de companyia. És un dels punts destacats per fer disminuir els abandonaments i garantir una tinença responsable.
  Comerç, cria, establiments de venda i de venda ambulant. Es prohibeix la venda d’animals de forma ambulant ja sigui fixa i/o temporal o periòdica, així com la seva utilització als carrers en fins comercials.
  Presència d’animals a les vies, espais públics, establiments i transports. S’estableixen els espais prohibits per animals, la conducció dels mateixos, les mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns, i les actuacions a realitzar amb els animals perduts o abandonats.
  Tinença de gossos perillosos. Es caracteritzen i cataloguen els animals, i s’estableixen les condicions i requisits per a l’obtenció de la llicència.
  Control de colònies de gats. Es regula la gestió de les colònies. Únicament les persones o entitats autoritzades podran fer tasques de manteniment. Es regula l’alimentació i el control de la població.
  Règim sancionador. Es regula el règim sancionador a la nova ordenança i a la normativa vigent.
  Comís dels animals. Es regula el comís que puguin causar perill per les persones o els animals, segons criteris de salubritat, seguretat i convivència.
  Animals exòtics o salvatges. Es regula la seva tinença. Pel que fa als animals salvatges urbans (coloms, per exemple), s’estableix l’obligació dels propietaris dels immobles i establiment d’implementar mesures dissuasives o correctores adients.
  Participació ciutadana
  El procés d’elaboració de la nova ordenança ha estat marcada per la participació de la ciutadania. La Comissió municipal especial per tal d’elaborar i aprovar el text ha estat integrada per representants de tots els grups municipals. A més, amb l’objectiu de redactar un document obert i participatiu, també s’ha convidat a la reunió diferents entitats que defensen els drets dels animals —ACTYMA, Refugi Baix Camp, Reus Gats, Coordinadora Felina de Tarragona, Gent i Gossos—, així com a representants del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona I ONCE Reus.

  4.700 animals censats
  L’Ajuntament de Reus ha censat 4.744 gossos des de l’inici de la campanya “No et perdis”, d’identificació d’animals, el març de 2017 fins ara. A Reus hi ha censats uns 11.350 gossos, gats i fures, atès que hi ha altes i baixes (morts, canvi de padró, entre altres), aquestes dades varien constantment.

  Les dades del cens revelen que la campanya està assolint els objectius plantejats inicialment: el xipatge i cens dels gossos al municipi de residència, amb la qual cosa es poden recuperar amb més facilitat els animals en cas de pèrdua o robatori, i s’eviten abandonaments.

  La campanya està agilitzant la recuperació dels animals en cas de pèrdua o robatori i al mateix temps evita els abandonaments. Tenir l’animal censat i xipat, permet recuperar-lo es cas de pèrdua o robatori.