L’Assemblea del Consorci d’Aigües de Tarragona aprova el pressupost per l’any 2018

  La inversió global serà de 2,1 milions, el més rellevant: millora de qualitat i del control de qualitat amb la disposició de 15 equips de mesura on-line a diferents llocs de la xarxa, inversions en seguretat física i lògica així com la creació de la seu electrònica i un portal de transparència

  Avui, dimarts 17 d’octubre a les 12.30 hores, ha tingut lloc l’Assemblea General del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) a l’Aula de l’Aigua de la planta de potabilització de l’Ampolla per aprovar els pressupostos de 2018 per un import total de 41.325.405 €.

  La continuïtat amb el model de gestió eficient, juntament amb una notable recuperació dels consums, ha permès consolidar tendències dels darrers anys. La previsió de l’increment de consum, que passa dels 71,1 Hm3 estimats per enguany, a un 3,8% més per a 2018, que suposaran uns 73,5 Hm3. Tot i aquest increment, el preu mitjà de la tarifa mitjana de consum es redueix un 4,78%, això es deu tant a l’estalvi en el cost de reactius (€/kg) com a l’entrada en servei de la planta d’ozó i l’efecte del SAOOEC d’estalvi energètic.

  Precisament, amb la posada en marxa de la planta d’ozó (procés de desinfecció de l’aigua en substitució del clor), un projecte pioner a Catalunya, s’ha aconseguit un estalvi del 16% en els costos dels reactius.

  Aquests factors, juntament amb l’estabilització de les despeses fixes d’explotació i dels cànons (de Derivació, de Regants i de l’Aigua), han situat la tarifa mitjana de consum en 0,5623 €/m3 (un 4,78% menys que enguany).

  Aquest preu de 0,5623 €/m3 de la tarifa mitjana d’aigua consumida s’estructura d’acord amb els següents percentatges de les tres partides que conformen el pressupost: el 39% correspon a les despeses d’explotació, el 37% és dels cànons (de naturalesa tributària, que el CAT es veu obligat a repercutir i actua com a recaptador per a les administracions corresponents), i el 24% representa la càrrega de les necessitats financeres.

  El pressupost també preveu una inversió global que serà de 2,1 milions d’euros. El més rellevant serà la millora de la qualitat de l’aigua així com el control d’aquesta qualitat a través de 15 equips de mesura on-line a diferents llocs de la xarxa, a més d’inversions en seguretat física i lògica a diverses instal·lacions i les inversions habituals destinades a renovacions en manteniment mecànic, elèctric i de telecomandament. D’altra banda per aquest 2018 es crearà la seu electrònica i un portal de transparència per millorar la relació amb els propis consorciats.