L’Ajuntament d’Olivella fa un pas més en la posada en marxa de l’Administració electrònica

    Ja s'ha iniciat la primera fase per a la implantació del gestor d’expedients que permetrà la informatització i integració dels procediments administratius de l’Ajuntament

    L’Ajuntament d’Olivella, amb el suport del Consell Comarcal del Garraf, ha iniciat la primera fase per a la implantació del gestor d’expedients que permetrà la informatització i integració dels procediments administratius de l’Ajuntament, així com la gestió integrada i eficient de tots els expedients tramitats tant si s’han iniciat de forma telemàtica o de manera presencial.

    Aquesta primera fase començarà per digitalitzar de forma certificada tots els actes administratius que realitzi la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i el tractament intern es farà íntegrament en suport digital.

    Cal recordar que la llei 39/2015, de d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a les empreses a relacionar-se electrònica amb les administracions públiques però els particulars, podran escollir si volen ser notificats electrònicament o de forma física i quin mitjà volen utilitzar.

    L’Ajuntament d’Olivella ja disposa al seu web del portal de transparència (https://seu-e.cat/web/olivella/govern-obert-i-transparencia) a través del qual ofereix a la ciutadania informació sobre Informació institucional i organitzativa, Gestió econòmica: Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni, Acció de govern i normativa: Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies, Contractes, convenis i subvencions: Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració, Catàleg de serveis i tràmits: Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania.