L’Ajuntament de Tarragona disminueix el percentatge de deute

    Es situa per sota del 110%

    L’Ajuntament de Tarragona ha disminuït el percentatge de deute i aquest es situa per sota del 110% que és el màxim que permet la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). D’ aquesta manera recupera la capacitat d’inversió.

    I això es produeix ara, un cop s’han aprovat les liquidacions dels pressupostos de les empreses públiques i organismes autònoms. Així mateix, la fotografia final de la liquidació del pressupost de 2017 situa els ingressos corrents en 172.595.155,17 euros, 477.269,77 més que el previst inicialment. I precisament aquest increment d’ingressos és el que provoca que el percentatge de deute baixi fins al 110%.

    “Aquestes dades demostren que hem fet una bona execució dels ingressos i les despeses, així ho demostra la liquidació final del pressupost. D’aquesta manera, no només complim escrupolosament la llei sinó que a més a més podrem sortir un any abans del Pla de Sanejament”, remarca el conseller d’Economia i Hisenda, Pau Pérez.