L’Ajuntament de Salou aprova la congelació de les ordenances fiscals pel 2019

  També s’ha aprovat definitivament la regulació de l’ordenança de tendals i rètols

  El govern de Salou ha aprovat la revisió de les ordenances fiscals pel proper exercici 2019, congelant impostos i taxes municipals pel proper any, i amb un doble objectiu: assegurar l’estabilitat pressupostària i mantenir la qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament a la ciutadania. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda, Antoni Brull, ha dit que des del govern es pretén continuar amb una política basada en els principis d’eficàcia i determinació de les despeses necessàries que la ciutadania demanda, però sense que això suposi una davallada de la qualitat en la prestació dels serveis municipals.

  D’entre les mesures que s’han aprovat destaca la congelació de l’Impost de Béns Immobles -malgrat la pujada del 2% de l’IPC-, l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses als efectes de bonificacions a les taxes de prestació de serveis públics; no s’aplicarà l’Impost de Increment de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana en cas de no existir increment entre el valor de compra i venda; la bonificació del 75% de la quota per habitatge habitual i no aplicació de taxes en els expedients de canvis de titularitat d´una llicència d´activitat; la bonificació del 100 % dels vehicles clàssics, en l´impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM); el foment de l’ocupació en contractes laborals indefinits. Bonificacions en l’impost d´activitats econòmiques ( fins el 50 % de bonificació) o, per exemple, la bonificació de la taxa de prestació d´ajut domiciliari a persones en situació de risc social i amb situacions de dependència.

  Aquest punt ha rebut el suport de CiU i PSC; el vot en contra d’ERC, PP i Guanyem; i l’abstenció de C’s.

  El grup de Ciutadans també ha presentat una moció sobre la prevenció a l’addicció de menors a les apostes i sol·licita l’elaboració d’una campanya de conscienciació als menors a partir de 12 anys de les conseqüències negatives que comporta l’abús de les apostes entre els joves i la conveniència d’apartar-se d’aquests hàbits nocius. La moció ha rebut el vot favorable de C’s, PSC i 7 regidors de CiU; i l’abstenció d’ERC, PP, Guanyem i una regidora de CiU (1).

  Altres punts

  Pel que fa a d’altres aspectes que s’han donat compte al plenari ha estat la designació de la regidora Julia Gómez, com a vicepresidenta del Patronat Municipal de Turisme.

  Un altre dels punts ha estat la ratificació de l’acord de Junta de Govern Local per aprovar la signatura de l’addenda al contracte programa 2016/2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el departament de treball, afers socials i famílies i l’Ajuntament en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat pels exercicis 2018 i 2019. Aquest punt ha rebut el suport de tots els grups (CiU, PSC, C’s, PP, ERC i Guanyem).

  Pel que fa a d’altres aspectes relacionats amb benestar i serveis socials, també ha passat a aprovació el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i Sorea, regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica. Aquest punt també ha rebut el suport de tots els grups (CiU, PSC, C’s, PP, ERC i Guanyem).

  També s’ha aprovat definitivament la nova regulació de tancaments de les terrasses dels locals del municipi pel que fa als tipus A i B; és a dir, aquells que no són de tancament total de la superfície comercial. Aquest punt ha rebut el suport de tots els grups (CiU, PSC, C’s, PP, ERC i Guanyem).