L’Ajuntament de Reus aprova definitivament el nou Reglament de Participació Ciutadana

  Els nous instruments de participació que s'introdueixen són múltiples i ben diversos i s'hi inclouen el dret de petició i la iniciativa popular

  El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat definitivament aquest divendres, 20 de setembre, el nou Reglament de Participació Ciutadana, el document elaborat per la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència a partir de les aportacions que va fer la ciutadania durant el procés participatiu dut a terme fa poc més de dos anys i mig.

  El nou text actualitza l’anterior reglament, que era de l’any 1986, per tal d’adaptar-lo a les noves formes de participació ciutadana d’acord amb un aprofundiment en l’exercici de la democràcia.

  El Reglament té una vessant pedagògica amb la voluntat de donar a conèixer el conjunt de mecanismes i recursos de participació ciutadana de què disposa la ciutat. Al mateix temps, comporta una regulació de nous mecanismes per fer efectiva la participació ciutadana en el debat i presa de decisions en molts àmbits que fins ara no preveien canalitzar l’opinió ciutadana.

  Continguts
  El nou reglament inclou un primer àmbit de disposicions generals en què es defineix la vinculació de l’Ajuntament, els organismes autònoms i els seus ens dependents amb el document i la participació. En aquest apartat s’estableix que els actors legitimats per participar són les persones empadronades a Reus, les entitats i col·lectius amb o sense personalitat jurídica, inscrits en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb domicili a Reus i, finalment, qualsevol persona física o jurídica que tingui un interès legítim en una matèria o procediment administratiu concret, amb independència de la seva condició política o o n estigui empadronada.

  Principis generals
  Els principis generals que han inspirat la nova eina de participació ciutadana són la transparència, la publicitat, la claredat, l’accés a la informació, la neutralitat institucional, la primacia de l’interès col·lectiu, la diversitat, el debat públic, la igualtat i la no discriminació, la inclusió, l’eficiència, l’accessibilitat universal, la protecció de dades i la rendició de comptes.

  Pel que fa als drets, el nou Reglament aborda especialment el dret a la informació, el dret d’audiència, el dret de participació i el sistema de defensa dels drets de la ciutadania.

  Qualitat democràtica
  El Reglament de Participació Ciutadana, finalment, inclou tres grans blocs de mesures i canals de participació que incideixen en la millora de la qualitat democràtica, el foment de la cultura participativa i democràtica i, en tercer lloc, nous instruments de participació ciutadana.

  Instruments de participació
  Precisament, el nou Reglament preveu tot un seguit de nous instruments de participació ciutadana que podran facilitar l’accés dels veïns i veïnes de Reus als mecanismes de governança i aproximaran la gestió diària municipal a la ciutadania.

  Els nous instruments de participació que s’introdueixen són múltiples i ben diversos i s’hi inclouen el dret de petició i la iniciativa popular, que pot consistir a proposar la realització d’un procés de participació; la realització d’una audiència pública; la introducció d’un o diversos punts per tractar a l’ordre del dia dels plens; la creació d’un òrgan de participació; la demanda d’una proposta d’acord d’un òrgan diferent del Ple; l’aprovació d’una disposició normativa de caràcter general i la celebració d’una consulta ciutadana. També se’ls pot donar participació a les Comissions Informatives.

  El nou Reglament, a més, es fa ressò de les consultes populars per via referèndum i de les consultes populars no referendàries, així com dels efectes de les consultes populars no referendàries.

  D’altra banda, s’estableixen el concepte i les modalitats d’audiències públiques que es poden posar en funcionament per escoltar i donar veu a la ciutadania.

  Participació col·lectiva
  Per tal de fomentar la dimensió col·lectiva de la participació, el Reglament de Participació Ciutadana preveu accions de suport a la xarxa associativa, ja siguin entitats o col·lectius. Un dels aspectes més innovadors en aquest sentit, és el reconeixement dels col·lectius, no constituïts en entitat. Es posa en valor les seves aportacions a la vida col·lectiva, donant-lis veu per tal de garantir la pluralitat i diversitat. Es fomentarà la participació dels col·lectius en la definició i execució de les polítiques públiques i podran rebre, quan així ho necessitin, el suport de l’Ajuntam ent per al desenvolupament de les seves activitats, de la mateixa manera que podran optar a l’ús dels equipaments de proximitat i a l’espai públic.