L’Ajuntament de Barcelona impulsa la remodelació de la Rambla del Raval

  L'actuació, amb un pressupost d'1 MEUR, vol connectar millor els tres espais i fomentar un ús intergeneracional

  L’Ajuntament de Barcelona destinarà 1 MEUR a remodelar l’espai que formen la Rambla del Raval i les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí, al barri del Raval. L’Actuació, que començarà a la tardor, incidirà en una superfície total de més de 21.000 metres quadrats amb l’objectiu d’afavorir els usos veïnals, connectar millor els tres espais, així com fomentar un ús intergeneracional dels espais i evitar els usos excloents. Així, es duplicarà l’espai de joc infantil, es potenciaran els espais per a joves i gent gran i es reordenaran i ampliaran les zones verdes. En el cas de la Rambla del Raval es busca donar-li una nova centralitat i que esdevingui un espai d’estada per al veïnat del barri. Per aconseguir-ho, es traslladarà el Gat de Botero per dotar l’espai de més protagonisme. A la plaça Vázquez Montalbán s’actuarà per canviar el caràcter dur i poc amable d’aquest espai i dotar-lo d’identitat pròpia. A la plaça de Salvador Seguí, a l’entorn de sauló, es reconfigurarà i ampliarà l’espai de jocs i es modificarà el caràcter dels d’àmbits d’estar.
  Aquest projecte és fruit d’un procés participatiu amb els actors implicats del barri i forma part del Pla de Barris del Raval Sud. En aquest sentit, s’han mantingut reunions amb els veïns de l’entorn, s’han realitzat passejades diürnes i nocturnes per detectar sobre el terreny els obstacles de pas i els itineraris a millorar; també hi ha hagut un especial èmfasi en la participació dels joves, els quals ja en el procés d’elaboració del PAD van manifestar el seu malestar per sentir-se exclosos de tots els espais públics. També han tingut una especial rellevància les usuàries dels jocs infantils de Salvador Seguí.

  Nova centralitat de la Rambla del Raval

  En l’àmbit central de la Rambla es busca potenciar el seu caràcter de trobada, de plaça i, a la vegada, de cruïlla. Això s’aconseguirà mitjançant un seguit d’intervencions en matèria d’espai públic i de mobilitat.

  Amb les actuacions es trencarà la linealitat mitjançant l’eixamplament de la part central a banda i banda i s’eliminaran les barreres transversals –reducció d’aparcaments, reordenació dels margallons- per a afavorir la relació amb les voreres dels laterals. També es generaran àmbits per a usos de barri ara desatesos i espais de trobada amb caràcter més domèstic. Aquesta reordenació també ha de permetre desenvolupar les activitats veïnals que es concentren en dies concrets a la Rambla del Raval amb major comoditat.

  A més, es construiran quatre parterres: un destinat a jocs infantils, un altre que integrarà elements urbans lúdico-artístics de tipus miralls i dos més que acolliran espai verd, incloent els margallons que hi ha en l’actualitat.

  Dotar de vida a la plaça Vázquez Montalbán

  En el cas de la plaça Vázquez Montalbán es busca canviar el caràcter dur i poc amable d’aquest espai i dotar d’identitat pròpia a la plaça. Es generaran espais d’ombra, s’afavorirà el joc i l’estada de nens i adolescents i el pas cap a la plaça Salvador Seguí se singularitzarà.

  Això s’aconseguirà mitjançant la creació d’un paisatge de muntanyetes de terra per a la plantació d’arbres, tot retirant les jardineres i reubicant-les a la rotonda nord de la Rambla, i col·locant cadires que generin àmbits d’estar. Es pintaran jocs sobre el paviment, es construirà una pista de bàdminton amb pintura a terra i es col·locaran taules de ping-pong i fut-toc. Finalment, es millora la qualitat del pas per sota de la UGT que connecta amb Salvador Seguí fent una instal·lació lumínica interactiva al sostre que s’activarà responent al pas de la gent provocant l’augment de llum a aquesta zona. També es reordenaran les terrasses.

  Actuacions a la plaça Salvador Seguí

  A la plaça de Salvador Seguí, a l’entorn de sauló, es reconfigurarà i ampliarà l’espai de jocs i es modificarà el caràcter dels d’àmbits d’estar. S’eliminaran les tanques del parc infantil, es crearà una àrea lúdica de nova configuració (de 0-12 anys) com a espai jugable sense límits, a partir de muntanyetes baixes de cautxú amb elements de joc incorporat. També es farà un nou parterre amb plantació, es plantarà nou arbrat que complementi l’existent i s’ampliaran i renovaran les cadires.