La Protectora Arca organitza una reunió demà a les 11 hores en defensa dels drets dels animals.

Imatge cedida per ARCA (Autora Sara Ricci).

temps lectura-Temps de lectura: 5 minuts

La Protectora Arca denúncia que en sortir a subhasta la gestió de la protectora, es vulnera la llei aprovada el passat dia 18 d’abril de 2008. Aquesta llei responia a la necessitat de refondre les normatives vigents fins aquell moment en aquesta matèria (Llei 22/2003, Llei 3/1988 i Llei 12/2006), i establia les normes generals de protecció i benestar dels animals que es trobessin a Catalunya.

En paraules dels responsables d’ARCA “el fet que la gossera de Vinaròs ( guanyadora de la llicència )presenti pressupostos baixos, els ajuntaments deleguen a una protectora més barata la gestió de recollida d’animals i el que es fa és actuar fora de la llei catalana que no admet (com el Corralet ) el sacrifici d’animals”, expliquen des de la protectora.

Per tant, demanen a la ciutadania tortosina i ebrenca, però també a les autoritats competents que aturen el procés i no admeten que una gossera que “no respecta els drets bàsics dels animals s’estableixi a Tortosa o a altres poblacions, ja que treballa des d’una altra legalitat que no és l’aprovada pel Parlament i que va ser avantguardista en la protecció dels drets dels animals”, conclouen.

Recordem els punts més importants de la llei:

Article 16

16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.

16.2 Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 1 als ens locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l’eficiència del servei i sota l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei.

16.3 Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.

16.4 En la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden concertar-ne l’execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida d’animals de companyia.

16.5 El personal que treballi en els centres de recollida d’animals de companyia i que dugui a terme tasques de recollida o manipulació d’aquests animals ha d’haver fet un curs de cuidador o cuidadora d’animals, les característiques i el contingut del qual han de ser establerts per reglament.

16.6 Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament competent en matèria de medi ambient, d’acord amb el que preveu l’article 20, han de confiscar els animals de companyia si hi ha indicis que se’ls maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària deficient o si romanen en instal·lacions indegudes.

Article 17

Recuperació d’animals

17.1 L’ajuntament o, si escau, l’ens local supramunicipal corresponent s’han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el que estableix l’article 11.2.

17.2 El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L’animal s’ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

17.3 Si l’animal porta identificació, l’ajuntament o, si escau, l’ens supramunicipal corresponent ha de notificar a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que han d’haver estat advertits en la notificació esmentada.

Article 18

Acolliment d’animals

18.1 Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre les peticions d’acolliment d’animals de companyia, les quals s’han de formular per escrit.

18.2 L’acolliment dels animals de companyia s’ha d’ajustar als requeriments següents:

a) Els animals han de ser identificats prèviament a l’acolliment.

b) Els animals han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats d’acord amb el que preveu l’article 11.3, per garantir-ne unes condicions sanitàries correctes.

c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higienicosanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.

d) Cada centre ha de dur el llibre de registre esmentat en l’article 21.b) amb les dades de cada animal que hi ingressa, de les circumstàncies de captura, trobada o lliurament, de la persona que n’ha estat propietària, si és coneguda, i també les dades de l’animal. L’especificació de les dades que han de constar en el Registre s’ha d’establir per via reglamentària.

18.3 Els centres de recollida d’animals abandonats han de disposar de les corresponents mesures de seguretat a fi de garantir la integritat física i psíquica dels animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d’animals que convisquin en grups per evitar baralles i la propagació de malalties infectocontagioses. S’han de fixar per reglament els requisits que aquests centres han de reunir per complir el que estableix aquesta Llei. El control dels requisits previstos en aquest apartat correspon als ajuntaments tant en els centres propis com en els centres concertats.

Article 19

Captura de gossos, gats i fures ensalvatgits

19.1 Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància.

19.2 En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el departament competent en matèria de medi ambient ha d’autoritzar excepcionalment l’ús d’armes de foc i ha de determinar qui ha d’emprar aquest sistema de captura excepcional.

Títol III

De les associacions de protecció i defensa dels animals

Article 20

Associacions de protecció i defensa dels animals

20.1 Les associacions de protecció i defensa dels animals s’han d’inscriure en el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals del departament competent en matèria de medi ambient per obtenir el títol d’entitat col·laboradora.

20.2 El departament competent en matèria de medi ambient pot convenir, en els termes previstos per la normativa vigent, amb les associacions de protecció i defensa dels animals l’acompliment de tasques en relació amb la protecció i la defensa dels animals.

20.3 El departament competent en matèria de medi ambient pot establir ajuts per a les associacions que han obtingut el títol d’entitats col·laboradores, destinats a les activitats que duguin a terme amb relació a la protecció i la defensa dels animals, especialment per a l’execució de programes d’adopció d’animals de companyia en famílies qualificades, per a la promoció de campanyes i programes d’esterilització de gossos, gats i fures, i també per a la promoció de campanyes de sensibilització de la ciutadania.

20.4 Les associacions a què fa referència l’apartat 3 d’aquest article tenen la consideració d’interessades en els procediments sancionadors establerts per aquesta Llei, en els casos en què hagin formulat la denúncia corresponent o hagin formalitzat la compareixença en l’expedient sancionador, sens perjudici de la privacitat de les dades de caràcter personal.

ARCA demana a la ciutadania que s’involucri.
“La gossera ‘El Corralet’ té antecedents de sacrifici i maltractament en la seva gestió”.
Demà, hi ha prevista una reunió a les 11 hores davant la Protectora on s’establiran les línies a seguir perquè les seves demandes i les de tothom que estimen els gossos siguin escoltades i es rectifiqui.