La Paeria obre una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’edificis

  Aquesta convocatòria també incorpora ajuts per a la millora de l’accessibilitat d’edificis i habitatges de tota la ciutat per raó de discapacitat

  Imatge del Carrer Boters del Centre Històric de Lleida

  L’Ajuntament de Lleida obrirà en els propers dies una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’edificis (Rehab+ 2019) en l’àmbit del Centre Històric i dels nuclis antics de Magraners, Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere, Balàfia, Pardinyes i Mariola. Per primera vegada i com a gran novetat, les ajudes també es fan extensibles a edificis dels nuclis antics de Sucs, Raïmat i Llívia, dels polígons d’habitatges històrics, així com a immobles i habitatges del conjunt de la ciutat on es vulgui millorar l’accessibilitat per raó de discapacitat.

  L’objectiu de les subvencions és millorar el manteniment i les condicions de seguretat, salubritat, ornament públic, habitabilitat, accessibilitat, sostenibilitat i ecoeficiència, a l’efecte d’evitar situacions de risc per a la salut i la seguretat de les persones o béns, i de desocupació permanent dels habitatges.

  En els propers dies, a primers d’abril, es publicarà la convocatòria Rehab+ 2019 al Butlletí Oficial de la Província, amb la qual cosa s’iniciarà el termini per demanar les subvencions, que serà d’un mes. El programa compta amb una dotació pressupostària de 150.000 euros. Les subvencions que atorgui la Paeria, en règim, de concurrència competitiva, no podran superar el màxim del 40% del cost de l’actuació subvencionada, amb un límit de 10.000 euros per edifici i de 2.000 euros per habitatge.

  La singularitat de les edificacions de determinades zones de la ciutat fan necessari impulsar polítiques de foment al manteniment, conservació i rehabilitació dels edificis que estiguin en mal estat amb la finalitat de mantenir i garantir-ne les condicions de seguretat i millorar el parc immobiliari actual, prioritzant les inspeccions tècniques dels edificis en què es detectin deficiències estructurals o constructives o en les instal·lacions que puguin comportar l’existència de situacions de risc per a les persones o els béns.

  Les subvencions previstes en aquesta convocatòria van adreçades a les persones físiques o jurdíques, comunitats de propietaris, comunitats de béns o qualsevol altre règim de propietat, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc d’edificis i habitatges, amb especial atenció a les obres de millora de l’accessibilitat i facilitar el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat i contribuir en les despeses ocasionades per les actuacions d’adaptació destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal, tant en les zones que serveixen de passada necessària entre la via pública i la finca urbana -escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic- com en l’interior dels habitatges -cuines i banys, enderrocs, eixamplament o adequació de portes i passadissos, entre altres-.

  Són actuacions objecte d’ajut /o/ es podrà sol·licitar ajuts per les obres de manteniment, conservació i rehabilitació necessàries per esmenar les possibles deficiències detectades en les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), referides a elements comuns dels immobles, a la millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència dels edificis, a l’assoliment d’una millor adequació a les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i al compliment de les condicions mínimes d’habitabilitat. Així, seran susceptibles d’ajudes les obres que es duguin a terme en els paraments exteriors de l’edifici (cobertes, façanes i parets mitgeres), en el sistema estructural (fonaments, murs de contenció, estructura vertical, forjats horitzontals i escales) i en el sistema d’instal·lacions (xarxa de sanejament, instal·lació d’aigua, electricitat, gas i els ascensors).