La Bisbal instal·la comptadors digitals en els pous del municipi per a un millor control de les incidències i consum

    Els comptadors instal•lats envien informació via internet

    temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

    L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha instal·lat comptadors a la sortida dels pous del Manyé, la Masieta i el nou de Can Gordei per, així, millorar el control de l’aigua que s’extreu de cadascun d’aquests pous i fer més eficaç la distribució d’aigua a la xarxa de subministrament del municipi. També ha instal·lat comptadors a la sortida dels dipòsits de l’Esplai, Can Gordei I, Can Gordei II, el Priorat de la Bisbal i la Miralba, així com el rebombament del carrer Besòs de Can Gordei.

    El passat 31 d’agost la Junta de Govern va aprovar l’adjudicació de la contractació d’Aqualia per a la instal·lació de comptadors per al control dels cabals subministrats en alta. Aquesta adjudicació es va aprovar per un import de 39.780,26€ (més IVA) dels quals 12.650,94€ es pagaran amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i 27.139,32€ amb el superàvit del pressupost de l’any 2017 (distribució dels imports aprovada al ple del 4 de juny de 2018).

    La instal·lació d’aquests comptadors permet un control exhaustiu dels cabals aportats a les diferents xarxes del municipi i optimitzar el rendiment tècnic del servei, ja que tenen la capacitat d’enviar via internet els consums, de forma instantània, i analitzar el consum, així com detectar possibles fuites. D’aquesta manera els operaris d’Aqualia podran actuar allà on cal de forma més precisa. A més, s’han instal·lat alarmes als dipòsits que permetran enviar avisos de nivells mínims al telèfon dels operaris, amb la finalitat d’evitar possibles problemes de subministrament. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “es tracta d’una inversió que era necessària per millorar l’eficiència de les instal·lacions i per poder tenir un control més rigorós i concret sobre el subministrament d’aigua al municipi”.