Creixell remodela el Passeig del Ferrocarril Sud

    temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

    La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2020 va aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d’execució per la Remodelació del Passeig del Ferrocarril Sud de Creixell”, amb un pressupost d’execució per contracte de 148.721,95€ IVA inclòs.

    D’acord amb l’establert a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet el projecte aprovat a informació pública pel termini de trenta dies, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia, i a la pàgina web de la Corporació, per tal que es puguin presentar al-legacions si s’escau.

    Si en el termini d’exposició pública no es presenten al-legacions s’entendrà el projectge aprovat definitivament